การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2565

19 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE