งานแถลงข่าว “มนร.สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ

ม.นราธิวาสราชนครินทร์ แถลงข่าว “มนร.สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ โดยการนำองค์ความรู้งานวิจัยที่เน้นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเผยแพร่และถ่ายทอดสู่สาธารณชน ในรูปแบบ On line/On Siteผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ มนร. ครบรอบ 17 ปี ภายใต้แนวคิด “มนร.สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชน” ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2565 โดยภายในงานจะมีกิจกรรม Open House การจัดนิทรรศการ การแข่งขันทางวิชาการ การแสดงผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นจากหน่วยงานคณะ วิทยาลัย สถาบัน และร่วมชมผลงานนวัตกรรมจาก U2T ทั้งในรูปแบบ On line ผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ On Site ที่ลานพิกุล ภายในมหาวิทยาลัยฯ ศูนย์ราชการใหม่ อำเภอเมืองนราธิวาส

รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ตลอด 17 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ มีความก้าวหน้าเติบโต มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้มีหลักสูตรการสอนต่าง ๆ ขยายตัว มีการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมไปบริการให้กับสังคม ผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์พันธกิจตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นการพัฒนาทุกมิติ ทั้งการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยเฉพาะการบูรณาการในเรื่องของหลักการศาสนา ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้

ในการจัดงานปีนี้ (2565) มีแนวคิด “มนร.สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชน” กล่าวคือ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี การผลิตงานนวัตกรรม ที่สร้างประโยชน์/มูลค่าให้กับสังคม โดยมีการนำองค์ความรู้งานวิจัยที่เน้นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับทราบ มาศึกษาเรียนรู้ และสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 2 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งนี้ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จะมีพิธีเปิดงานครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ลานพิกุล ภายในมหาวิทยาลัยฯ ศูนย์ราชการใหม่ อำเภอเมืองนราธิวาส โดยในพิธีจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ การมอบโล่เชิดชูเกียรติ อีกทั้งการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมสู่ชุมชน

SHARE
Anupama