มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ2567

วันที่ 27 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี ประธานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดงานโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อตระหนักและรำลึก ถึงความสำคัญทางศาสนา ก่อให้เกิดจิตสำนึกในการทำความดีในเดือนรอมฎอนและร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของศาสนาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และที่สำคัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน

    SHARE