มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อดำเนินการจัดสร้างอุโบสถและใช้ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดบ้านทุ่งกง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อดำเนินการจัดสร้างอุโบสถและใช้ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดบ้านทุ่งกง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี พระครูสุวัฒนากร เจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งกง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานอุปถัมภ์องค์กฐินสามัคคี รวมไปถึงคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และประชาชนทั่วไป ร่วมถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอุโบสถให้กับทางวัด เพื่อใช้ประโยชน์ในการบำรุงพระพุทธศาสนา ตามประเพณีชาวพุทธที่ถือปฏิบัติกันมาทุกปีหลังออกพรรษา สำหรับในปีนี้ทางวัดมีการออกโรงทานโดยผู้ใจบุญนำอาหารและเครื่องดื่มมาบริการผู้ที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ อีกด้วย

ทั้งนี้มหาวิทยลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดบ้านทุ่งกงหมู่ที่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อนำปัจจัยไปร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างอุโบสถให้กับทางวัด เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร ในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และประชาชนทั่วไป ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และทำนุบำรุงพุทธศาสนา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนให้คงอยู่สืบไป

    SHARE