มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมประชุมสัญจรกรรมการพัฒนา ศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย แก้วหนูนวล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อาจารย์วาริน นาราวิทย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมสัญจรกรรมการพัฒนา ศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566(Multicultural Literacy: From Theory To Practice) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้เกิดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างสังคม ไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี สถาบันการศึกษา 29 สถาบัน ในเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ขอบคุณภาพ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

    SHARE