มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมระบบราง ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมระบบราง ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ โดยผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เข้าเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการศูนย์การควบคุมการเดินรถไฟฟ้า (CTC) พื้นที่ปฏิบัติการสอน สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง พื้นที่ห้องปฏิบัติการสอน (Hangar) สาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน รวมไปถึงห้องปฏิบัติ 4.0 และงานด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมระบบราง เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร และการผลิตบัณฑิต รวมถึงครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่ทันสมัย รวมไปถึงเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมระบบราง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต่อไป

    SHARE