ตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับนักศึกษาฝึกงานที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล

ศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับนักศึกษาฝึกงานที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 10.20 น ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับมอบหมายจาก พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้ พลตรี โชคชัย ขวัญพิชิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดคณะแพทย์ พยาบาลที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดำเนินการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจประเมินสุขภาพจิตให้กับนักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล ถึงจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา จำนวน 30 คน ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมการตรวจสุขภาพฯ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ,ผู้ช่วยศาตราจารย์ ทวี บุญภิรมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์,เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ,คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

    SHARE