กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา เน้นส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของภาระหน้าที่และบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของภาระหน้าที่และบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษารวมไปถึงเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการกระบวนการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาด้านการศึกษาและเป็นการให้อาจารย์มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์และความคิดเห็นซึงกันและกัน สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE