มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการรำลึกชีวประวัติศาสดามุฮัมมัด (ศ.ล.) ในกิจกรรม I Love นบีมุฮัมมัด Sallallahu alaihi wasallamมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัด

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมในพิธีเปิดโครงการรำลึกชีวประวัติศาสดามุฮัมมัด (ศ.ล.) ในกิจกรรม I Love นบีมุฮัมมัด Sallallahu alaihi wasallam ณ ห้องประชุม ดร.หะสัน หมัดหมาน สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว สำหรับ กิจกรรม I Love นบีมุฮัมมัด Sallallahu alaihi wasallam จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร ร่วมกันศึกษาเรียนรู้จริยาวัตรและคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัด ปลูกฝังความรักในความดี และการรณรงค์สู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฎิบัติและการดำรงตนอยู่ในหลักสามัคคีธรรม หลักเมตตาธรรม หลักการให้อภัยในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งความสุขและความรักที่งดงามในสังคมและประเทศชาติต่อไป

    SHARE