การประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ของสำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับนิสิต นักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

วันที่ 27 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ของสำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับนิสิต นักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE