อธิการบดี ร่วมจัดรายการเช้านี้ที่ ศอ.บต. ออกอากาศ 5 จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมจัดรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 นราธิวาส Fm 99.10 Mhz ในรายการเช้านี้ที่ ศอ.บต. ซึ่งออกอากาศ 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยแบ่งเวลาเป็น 3 ช่วงดังนี้

เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยได้กล่าวถึง การพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ และการเชื่อมความสัมพันธ์ในการทำความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อยกระดับการศึกษา

เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อานิส พัฒนาปรีชาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษากล่าวถึง การทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกอซิม โรงเรียนสาธิต เมืองกอซิม ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการอบรมภาษาอาหรับและวิทยาการอิสลาม แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

และเวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี อดุลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กล่าวถึงประเด็น การแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับนานาชาติในการพัฒนาการศึกษาด้านการพยาบาล และการสร้างโอกาสในการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการพยาบาล อีกด้วย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต้องขอขอบพระคุณ พ.อ. ฮาซัน หะยีอารง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และบุคลากรทุกท่าน ที่ให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในครั้งนี้

    SHARE