มนร.นำทีมเข้ารายงานผลการดำเนินงาน ด้านทุน กสศ. และการพัฒนาการศึกษาอุตสาหกรรมสมัยใหม่

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาสาขาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าพบ พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรายงานผลความก้าวหน้า เรื่องนักศึกษาที่ได้รับทุน กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และรายงานความก้าวหน้าความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องความร่วมมือด้านการศึกษา ด้านระบบขนส่งทางราง ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

    SHARE