ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

19 ตุลาคา 2564 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

    SHARE