การประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

ด้านประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เมื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการให้ ภายใน 8 ชั่วโมง

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการขอใช้บริการได้ที่

Anupama