ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย


อธิการบดีคนที่ 1 [2549-2557]


ประวัติและข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย
วัน/เดือน/ปี/เกิด : วันที่ 14 เมษายน 2497
เกิดที่ : บ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
โทรศัพท์มือถือ : 08-6480-8288
E-mail : palasai_p@yahoo.com


ประวัติการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์คนแรก เป็นชาวจังหวัดนราธิวาสโดยกำเนิด ท่านเกิดที่บ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ท่านเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนราธิวาส จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 พ.ศ.2512
ปี พ.ศ. 2515 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ จากวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ปี พ.ศ. 2517 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิชาช่างยนต์ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้
หลังจากนั้นท่านได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยท่านได้ศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศน์ เมื่อปี พ.ศ.2532
ระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.ม.) จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2541
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Doctor of Education (Ed.D) (Education Management) จากมหาวิทยาลัยบาเกียว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อปี พ.ศ. 2551


ประวัติการทำงาน

การเข้ารับราชการครั้งแรกของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย เริ่มต้น ได้รับการบรรจุที่โรงเรียนเกษตรกรรมนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อปี พ.ศ. 2519 ในตำแหน่งครูระดับ 2 จนถึงปี พ.ศ. 2525 ได้ย้ายไปรับราชการ เพื่อรับใช้งานราชการ ที่วิทยาลัยเกษตรกรรมบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งอาจารย์ระดับ 4 ซึ่งได้ปฏิบัติ งานที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเวลา 1 ปี ด้วยความเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และมี ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาจังหวัดนราธิวาสให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นจึงขอกลับมา รับราชการในตำแหน่งอาจารย์ ระดับ 4 ที่วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส เมื่อปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมาจนถึงปี พ.ศ. 2535 ในตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 6 ในปี พ.ศ. 2556 ได้รับ ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส จนถึง ปี พ.ศ. 2539

ความทุ่มเทตนเองในการพัฒนาตนในระบบราชการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย ที่เป็นนักสร้างสรรค์ และพัฒนาสถาบันการศึกษาที่เริ่มต้นใหม่ จนได้รับตำแหน่ง ผู้ประสานงานการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพตากใบ เมื่อปี พ.ศ. 2539 ท่านจึงได้แสดงฝีมือการบริหารงาน ประกอบกับความคิดสร้างสรรค์เชิงพัฒนา เพื่อมุ่งประโยชน์ของสังคม ท่านจึงได้รับ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตากใบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539-2546 และ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 2546-2548

จวบจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2548 ภายใต้วิกฤติการณ์หลังจากที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้ การกำเนิดมหาวิทยาลัยในรูปแบบใหม่ ที่เกิดจากการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วจึงได้เกิดขึ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย ซึ่งรับอาสาที่จะเป็นกำลังสำคัญในฐานะคนในพื้นที่ ที่มีถิ่นกำเนิด ในจังหวัดนราธิวาส รับผิดชอบในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาใหม่ให้เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จึงเกิดขึ้น ดังนั้นในปี พ.ศ. 2548 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2549 ท่านจึงได้รับตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราชิวาสราชนครินทร์

ต่อมาท่านได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาราชนครินทร์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งได้เกิดขึ้นด้วยความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ ที่ได้มีมหาวิทยาลัยแห่งแรกในจังหวัดนราธิวาส และมีผู้บริหารคือ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรัก พลาศัย คนแรกที่ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 วาระที่ 2 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2553 จนถึง วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2557 ดังนั้น 8 ปีแห่งการนำมหาวิทยาลัยในฐานะอธิการบดีจึงเป็นระยะแห่งการนำการเปลี่ยนแปลงจากบริบทเดิมของสถาบันการศึกษา เข้ามาหลวมรวมสู่การทำงานในบทบาทหน้าที่ใหม่ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้นำต้องหลอมรวมใจบุคลากร เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ พัฒนาบุคลากร สร้างความเข้มแข็ง และความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้บุคลากรคงอยู่ในหน่วยงานและปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะอยู่เคียงข้างมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาโดยตลอดจนได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้ได้รับตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ถึง 2 วาระต่อเนื่อง วาระที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 จนถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 และวาระที่ 2 โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561 ในห้วงระยะเวลา 15 ปี กับการได้สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างยาวนานบวกกับความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะอยู่เคียงข้างมหาวิทยาลัยแห่งนี้จนทำให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความก้าวหน้าอย่างเต็มภาคภูมิ