กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษาและปฎิทินการศึกษาประจำปี 2565

เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงกำหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษาและปฏิทินการศึกษา ดังนี้

No event found!