34.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการเเพทย์ เเผนกผู้ป่วยนอก จำนวน 9 รายการ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ปริมาณเเละขอบเขตของงาน TORราคากลางเอกสารประกวดราคาประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวนผู้เข้าถึง : 58

31.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ปี พ.ศ.2565 จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2)

ปริมาณเเละขอบเขตของงาน TOR ราคากลาง เอกสารประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวนผู้เข้าถึง : 68

30.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปริมาณและขอบเขตของงาน TOR ราคากลาง เอกสารประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวนผู้เข้าถึง : 83

29.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปริมาณเเละขอบเขตของงาน TOR ราคากลาง เอกสารประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวนผู้เข้าถึง : 82

1 2 6