This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct 02

ct 03

ct 04

 

 

   หมายเลขโทรศัพท์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี  

 #  หน่วยงาน เบอร์ติดต่อ
 
1 เลขาหน้าห้องอธิการบดี 1148
2 ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 1149
3 ห้องรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ 1151
4 ห้องรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 1153
5 ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 1123
6 ห้องรออธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ 1152
7 ห้องผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 1142
8 กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1103 / 1101 Fax 1100
9 กองคลัง 1138 / 1139
10 กองกลาง / งานประชุมสภา 1170 / 1171
11 กองบริหารทรัพยากรบุคลากร 1141
12 กองนโยบายและแผน 1188 / 1136 Fax 1174
13 กองพัฒนานักศึกษา 3510 / 3514
14 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 2098
15 งานประชาสัมพันธ์ 1105 / 1108
16 งานสารบรรณ 1179 Fax 1173
17 หัวหน้างานประกันคุณภาพ 1126
18 งานประกันคุณภาพ 1137
19 งานสารสนเทศ 1135
20 งานนิติกร 1116
21 งานวารสาร 1161
22 บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 1162
23 งานตรวจสอบภายใน 1166
24 งานพัสดุกลาง 1110 / 1114 Fax 1112
25 สหกรณ์ออมทรัพย์ 1167
26 งานวิเทศสัมพันธ์ 1180
27 ห้องพนักงานขับรถ 1115

 

   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

 #  หน่วยงาน เบอร์ติดต่อภายใน เบอร์ติดต่อภายนอก อีเมลล์
 
1 คณะแพทยศาสตร์ 3900 / 4448 08 8786 2848 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 คณะพยาบาลศาสตร์ 3800 / 3827 08 7684 1842 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3100 FAX 3110 09 3642 9995 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3200 / 3202 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 คณะศิลปศาสตร์ 3600 FAX 3601 08 8398 1882 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 คณะเกษตรศาสตร์ 3650 08 8788 4457 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 คณะวิทยาการจัดการ 3310 09 3582 8192 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 3555 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 1700 / 1701 08 5685 2294 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 วิทยาการอาชีพตากใบ 1800 / 1801 0 7358 2977 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส - 09 3582 5760 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ 4300 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 องค์การบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา 3517 - -
14 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 3516 - -
15 ห้องปฐมพยาบาล 3512 - -
16 อาคารวิทยาบริการ 3711 - -

 

พื้นที่สำนักงานอธิการบดี

 

พื้นที่เขตโคกเขือ

     

 

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

   

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพตากใบ