วิสัยทัศน์

– VISION –

มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ภายใต้พหุวัฒธรรม

ปรัชญา

– PHILOSOPHY –

พัฒนาคุณภาพและกำกับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตเพื่อการสร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เป็นรากฐาน ในการพัฒนาคน,ชุมชน, สังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

พันธกิจ

– MISSION –

กำกับดูแลและสนับสนุนการประสานงานเพื่อให้สาขาวิชาต่าง ๆ พัฒนาการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถของคณาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

  • ประกาศ / ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา

  • ปฏิทินทางการศึกษา

  • แบบฟอร์มคำร้อง ( บว. )

  • แบบฟอร์มคำร้อง ( วพ. )

1 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 พฤษภาคม 2566

  • News & Updates

อ่านข่าวทั้งหมด > > >

วัตถุประสงค์


1 ). เพื่อกำหนดทิศทางกำกับดูแลและสร้างหลักสูตรให้มีคุณภาพและยกระดับมาตรฐานของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน , สังคม ภายใต้พหุวัฒนธรรม ของสามจังวัดชายแดนภาคใต้

2 ). เพื่อพัฒนาคุณภาพและรักษามาตรฐานของการผลิตบัณฑิตในระดับศึกษาให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

3 ). ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีโอกาสผลิดผลงานวิจัย,งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐานบนพื้นฐานของการวิจัยภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีคุณภาพ

4 ). ประสานความร่วมมือของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาในการสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงยั่งยืนแก่ชุมชนสังคม สืบไป

ภารกิจหน่วยงาน


1 ). งานบริหารและธุรการ : มีหน้าที่ดูแลงานสารบรรณของบัณฑิต ฯ ลงทะเบียนและแจ้งเวียนหนังสือราชการตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดต่อประสานงานจัดการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย ฯ

2 ). งานประชาสัมพันธ์ : มีหน้าที่รับผิดชอบการผลิต และเผยแพร่ข่าวสารสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป

3 ). งานบริการการศึกษา : มีหน้าที่และรับผิดชอบในการให้บริการด้านการศึกษาแก่นักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา

4 ). งานมาตรฐาน : มีหน้าที่ดูแลกำกับติดตาม การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

5 ). งานสารสนเทศ : มีหน้าที่ดูแลและพัฒนาระบบและเว็บไซต์ให้เอื้ออำนวยแก่นักศึกษา คณาจารย์ และ เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่บัณฑิตวิทยาลัย