Web Site Development

การพัฒนาเว็บไซต์

เว็บไซต์มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ทุกองค์กร

อยากให้ทุกที่ได้ให้ความสำคัญของการมีเว็บไซต์เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ และหากมีการนำเสนอเว็บไซต์ในรูปแบบสวยงาม ค้นหาข้อมูลง่าย มีความน่าเชื่อถือ ก็จะได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว
อลิสา มะเซ็ง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

การรายงานการพัฒนาเว็บไซต์

ภายในความดูแลของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


รหัส 001

โครงสร้างบริหารงาน


รหัส 002

ข้อมูลบุคลากร


รหัส 003

ภารกิจ


รหัส 004

วัตถุประสงค์


รหัส 005

คำถามที่พบบ่อย


รหัส 006

ช่องทางการติดต่อ


รหัส 007

ข่าวประชาสัมพันธ์


รหัส 008

รูปประจำเรื่อง


รหัส 009

ปฎิทินการดำเนินงาน


รหัส 010

ปฎิทินการประชุม


รหัส 011

Social Media


รหัส 012

แผนดำเนินงานประจำปี


รหัส 013

การรายงานผล


รหัส 014

คู่มือการปฏิบัติงานในการให้บริการ


รหัส 015

ประเมินความพึงพอใจออนไลน์


รหัส 016

ผลการประเมินความพึงพอใจ


รหัส 017

ข้อมูลสถิติในการให้บริการ


รหัส 018

E-Service


รหัส 019

ผู้เข้าชม


การตรวจสอบความเร็วของเว็บไซต์

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ https://thaiwebspeed.com


งานสารสเทศ

วางแผนและพัฒนาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อให้มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลทีเป็นปัจจุบันและถูกต้อง มหาวิทยาลัยได้เปิดให้นักศึกษาและบุคลากรได้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี

งานประชาสัมพันธ์

เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์สื่ออย่างมีคุณภาพด้ายเทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัย พร้อมผลิตและเผยแพร่สื่ออย่างมืออาชีพและมีคุณภาพ

แบบประเมินเว็บไซต์

ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

เกรินนำ

เราได้พัฒนาเว็บไซต์โดยให้ทุกฝ่ายงานในสังกัด

สำนักงานอธิการบดีซึ่งได้บริหารจัดการ โดยได้มอบหมายให้ตัวแทนในสังกัดเป็นผู้จัดการเนื้อหาและข่าวสารของหน่วยงาน โดยมีการรายงานผลและประเมินทุกเดือน

ข้อมูลสถิติ

Find out more
about our events

การรายงานผล

ความคืบหน้าการพัฒนาเว็บไซต์ ภายในความดูแลของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Our Sponsors

Ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit ut aliquam
purus. Enim ut sem viverra aliquet. Faucibus purus.

Anupama