ตามที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีนโยบายในการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา
เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัยและจริยธรรม เรียนดี ยากจน/ยากจนพิเศษ
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
ได้แก่สถาบันทางการศึกษา  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิ หน่วยงาน ได้รับทุนต่อเนื่องจนจบ
และ แบบไม่ต่อเนื่องได้ครั้งเดียว ตามเงื่อนไขของผู้ให้ทุนการศึกษา


คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษาต้องเป็นนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4
 • มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป) ตามเงื่อนไขของผู้ที่ให้ทุนการศึกษา
 • เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม เรียนดี ยากจน/ยากจนพิเศษ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจาก คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ที่นักศึกษาเรียน ตามเงื่อนไขของผู้ที่ให้ทุนการศึกษา
 • ร่วมกิจกรรม จิตอาสา ช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยทั้งภายใน/ภายนอก จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่มีการรับทุนซ้ำซ้อนกับทางมูลนิธิ หน่วยงานอื่น ในปีการศึกษาเดียวกัน (ยกเว้นนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 • ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ของผู้ที่ให้ทุนการศึกษาแต่ทุน แต่ละปีการศึกษา

ขั้นตอน ดังนี้

 • กองพัฒนาศึกษา ส่งบันทึกข้อความ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร นักศึกษาที่สนใจที่มีคุณสมบัติที่ระบุ ไปยังคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ตามเงื่อนไขของผู้ที่ให้ทุนการศึกษา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
 • นักศึกษาต้องติดต่อประสาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่  คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ที่นักศึกษาเรียน
 • วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน พิจารณา คัดเลือกนักศึกษา รวบรวมใบสมัครส่งมายังกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
 • กองพัฒนานักศึกษา ส่งใบสมัครไปยังหน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษาต่อไป
ชื่อแหล่งทุนการศึกษาจำนวนเงิน (บาท/คน)
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี27,500
ทุนการศึกษามูลนิธินิวัติไกรฤกษ์20,000
ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท CP30,000
ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ30,000
ทุนการศึกษาบริษัทน้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด40,000
ทุนการศึกษาโครงการ “บัณฑิตคืนถิ่น” มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา60,000
ทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย15,000
ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.น.ข10,000
ทุนการศึกษาผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ทุนเยียวยา)20,000
ทุนการศึกษา มูลนิธิวิภาวดีรังสิต4,000
ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย25,000
ทุนการศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด10,000
ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ30,000
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้27,500
ทุนการศึกษาทิสโก้ เพื่อการกุศล15,000
การสนับสุนนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ (ค่าเล่าเรียนอย่างเดียว) จ่ายตามความเป็นจริงใบเสร็จค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา
ทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ15,000
กองทุนการศึกษา 100 ปี เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส12,000
15,000  
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สกอ.) ได้ค่าเทอมอย่างเดียวตลอดหลักสูตร จ่ายค่าเทอมแบบระบบเหมาจ่ายของแต่ละคณะ6,450
ทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี26,500
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สกอ.) ได้ค่าครองชีพย่างเดียวตลอดหลักสูตร เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท/คนปีละ 40,000
ทุนการศึกษาบริษัทสยามสไมล์3,000
ทุนการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา9,000
ทุนจาก ผู้บริหาร อาจารย์  บุคลากร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์1,000
2,000  

เป็นทุนสำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือเอก ณ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยจะเปิดให้สมัครเรียนได้ทุกสาขา ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และพยาบาล ในส่วนของสาขาสาธารณสุขและสาขาอื่น ๆ ที่ไม่มีการฝึกปฏิบัติทางคลินิกสามารถสมัครได้ แอบบอกอีกนิดนึงว่าทุนนี้ยังเป็นทุนเต็มจำนวน ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดด้วยน้า

ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้…

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับปีแรก (มูลค่าไม่เกิน 35,000USD หรือประมาณ 1,115,000 บาท) หากต้องการขอทุนอีกในปีต่อไปสามารถขอได้ไม่เกิน (17,500USD หรือประมาณ 557,000 บาท) แต่ต้องได้รับการพิจารณาเป็นกรณีไป
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาทั้งหมด รวมถึงค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
ประกันสุขภาพ
ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดสำหรับการเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ
เงื่อนไข :

ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย (ไม่ถือสองสัญชาติ) มีสุขภาพแข็งแรง และต้องไม่มีวีซ่าอพยพจากอเมริกา หรือกรีนการ์ด
ห้ามทำงานต่อที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 2 ปีหลังเรียนจบ (หลังจากนั้นมาทำงานได้ตามปกติ)
จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับปริญญาตรี
TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ผู้สมัครจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยช่วงสอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องใช้สมัคร :

✔️ใบสมัครออนไลน์ พริ้นต์ออกมาเซ็นชื่อ

✔️สำเนาทรานสคริปต์ เซ็นรับรองด้วยตัวเองทุกหน้า

✔️ผลสอบ TOEFL ที่พริ้นต์จาก pdf ในเว็บ ETS โดยตรง

✔️สำเนาเรซูเม่ (ไม่เกิน 2 หน้า)

✔️หนังสือรับรอง 2 ฉบับ ใช้แบบฟอร์มของทุนโดยอาจารย์หรือนายจ้าง

รับสมัครช่วง : แล้วแต่ประกาศ โดยจะเปิดรับสมัครล่วงหน้า 1 ปี

ดูต่อได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/

ทุนนี้เป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Foreign and Commonwealth Office (FCO) และองค์กรที่ร่วมมืออื่น ๆ เป็นทุนการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่จะเติบโตเป็นผู้นำของโลกในอนาคต โดยให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษเป็นเวลา 1 ปี ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ค่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่ากินอยู่ เริ่ดมากจริง ๆ ค่า

ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้…

ค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายรายเดือน
ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ
ค่าสมัครวีซ่า
ค่าเดินทางในการเข้าร่วมกิจกรรมของ Chevening ที่จะจัดในสหราชอาณาจักร
เงื่อนไข :

มีสัญชาติไทย
มีความตั้งใจจะเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อสำเร็จการศึกษา
มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไป
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนอย่างน้อยเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับ 2 (Upper Second-class Honours) ตามระบบอังกฤษ หรือเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0
มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับเทียบเท่า IELTS 6.5 ขึ้นไป
 มีศักยภาพความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ
เอกสารที่ต้องใช้สมัคร :

✔️หนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวประชาชน

✔️ทรานสคริปต์จากมหาวิทยาลัย และใบรับรองจบการศึกษา

✔️ตัวเลือกสาขาที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักร

✔️บุคคลอ้างอิงจำนวน 2 คน ที่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถ และทักษะด้านวิชาการของผู้สมัคร

รับสมัครช่วง : เดือนสิงหาคมของทุกปี

ดูต่อได้ที่ https://www.chevening.org/

ทุนการศึกษาจาก Bill & Melinda Gates Foundation มีขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่อยู่นอกเขตพื้นที่สหราชอาณาจักร ที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาโทและเอก ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งอันนี้เป็นทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไปเลยค่า ลองมาดูตัวเลือกกันได้เลย…

ระดับปริญญาเอก (PhD)
ระดับปริญญาโทหลักสูตร Master of Science (MSc) / Master of Letters (MLitt)
หรือระดับปริญญาโทหลักสูตรการศึกษา 1 ปี (เช่นหลักสูตร MPhil, LLM, MASt, Diploma, MBA)
มูลค่าทุนการศึกษา :

ทุนเต็มจำนวนรวม 80 ทุน (สำหรับนักศึกษาสหรัฐฯ 25 ทุน และนักศึกษาจากชาติอื่น ๆ 55 ทุน)

เงื่อนไข :

ไม่ใช่พลเมืองของสหราชอาณาจักร
มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ
มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ
มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กำหนด
อ่านคำแนะนำในการสมัครขอรับทุนได้ที่ : www.gatescambridge.org/apply/how-apply

รับสมัครช่วง : กันยายน-ธันวาคม ของทุกปี

ดูต่อได้ที่ https://www.gatescambridge.org/

Erasmus Mundus เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเอรัสมุสของสหภาพยุโรป เน้นช่วยเหลือด้านการศึกษาผ่านทางทุนการศึกษาและความร่วมมือระหว่างสถาบันในทวีปยุโรป และประเทศกำลังพัฒนา โดยให้ทุนในหลักสูตรเดียวกันให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ถึง 2-3 ประเทศ โดยเรียนประเทศละ 1-2 เทอม และข่าวดีที่ทุกคนรอฟังก็คือ เขาครอบคลุมสนับสนุนเงินเดือนและที่พักให้ด้วยจ้า! 

ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้…

ครอบคลุมค่าเล่าเรียน 
ค่าธรรมเนียมห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ
ค่าประกันสุขภาพ
สนับสนุนเงินเดือนและที่พัก
เงื่อนไข :

เป็นนักศึกษาและนักวิชาการจากทุกประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป
ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีผลการเรียนและความสามารถทางภาษา
รับสมัครช่วง : ปิดรับสมัครช่วงเดือนมกราคมของทุกปี

ดูวิธีการสมัครเพิ่มเติม คลิก

ดูต่อได้ที่ https://ec.europa.eu/

เป็นทุนให้เปล่าจากรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ด้านการศึกษา การวิจัยระดับสูง และการพัฒนาวิชาชีพ โดยให้กับนักศึกษาต่างชาติไม่จำกัดจำนวนทุน

ทุนนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่…

ทุนปริญญาโท (ไม่เกิน 2 ปี) และปริญญาเอก (ได้ถึง 4 ปี) (Endeavour Postgraduate Scholarship)
ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship) สำหรับการวิจัยระยะสั้น ในปริญญาโทหรือปริญญาเอก ระยะเวลารับทุน 4-6 เดือน
ทุนอาชีวศึกษา และฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship) ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรอนุปริญญา อนุปริญญาชั้นสูงหรืออนุปริญญา ระยะเวลาได้รับทุน 1-2.5 ปี
ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship) ระยะเวลารับทุน 1-4 เดือน
เงื่อนไข :

สมัครเรียนและได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย โดยจะต้องได้ใบ Offer แบบไม่มีเงื่อนไข (Unconditional) จากทางมหาวิทยาลัย
อายุ 18 ปีขึ้นไป
เรียนจบปริญญาตรี
มีผลคะแนน IELTS 6.5 โดยไม่มี Band ไหนต่ำกว่า 6.0
รับสมัครช่วง : เดือนตุลาคมของทุกปี

ดูต่อได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/

ทุน Franco-Thai 2020 (ทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย) มอบให้กับนักเรียนไทย ไม่จำกัดสาขา ไม่จำกัดสถาบัน ไม่ต้องใช้คืน มีทั้งทุนสำหรับปริญญาโท และปริญญาเอก และมีทั้งแบบทุนเต็มจำนวน หรือครอบคลุมแค่บางส่วน และสามารถเลือกเรียนได้ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสด้วยนะ ส่วนมูลค่าทุนการศึกษาก็เริ่ดมาก 

ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้…

มีสวัสดิการสังคมเงินรายได้ เงินค่าใช้จ่ายรายเดือน
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
สวัสดิการนักเรียนทุน
ประกันสุขภาพ
หน่วยงานดูแลนักเรียนทุน
ช่วยเหลือในการจองที่พัก
ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า
เรียนภาษาฝรั่งเศสฟรีก่อนเดินทาง
เงื่อนไข :

อายุไม่เกิน 35 ปี
สมัครเรียนต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสถานศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศสแล้ว (ไม่จำกัดสาขา)
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศสได้
รับสมัครช่วง : เดือนตุลาคมของทุกปี

ดูต่อได้ที่ http://francothai-science.com/scholarships/

ทุน DAAD Helmut-Schmidt-Programme Masters Scholarships เป็นทุนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงทุนเพื่อการทำวิจัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่สถาบันในประเทศเยอรมนี โดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งในแต่ละรอบก็มีมหาลัยดัง ๆ หลายที่ หลากหลายสาขาเปิดรับ ใครอยากไปเยอรมันปักหมุดรอไว้เลย!

ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้…

ให้การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
สนับสนุนเงินรายเดือน 850 ยูโร (ประมาณ 30,000 บาท)
การประกันสุขภาพในเยอรมนี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เงินช่วยเหลือการศึกษาและการวิจัย
สามารถพาครอบครัวมาอยู่ด้วยได้ และได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มด้วย
เงื่อนไข :

ต้องผ่านการสอบประเมินความรู้ (Feststellungsprüfung / Assessment test)
มีวุฒิปริญญาตรีที่เทียบเท่า
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่ประเทศบ้านเกิดของตนในอนาคต
ทุนนี้มอบให้กับผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาซึ่งยังไม่มีประสบการณ์วิชาชีพ และผู้ที่ผ่านการทำงานมาบ้างแล้ว
ได้รับปริญญาตรีในช่วง 6 ปีก่อนการสมัครทุนนี้
ไม่พิจารณาผู้ที่พำนักอยู่ในเยอรมนีนานกว่า 15 เดือน ณ เวลาที่สมัคร
Noted : ก่อนการสอบผู้สมัครอาจสมัครเข้าเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบได้ที่ “Studienkolleg” เป็นเวลา 1 ปี โดยการสมัครสอบเข้าเรียนนั้น ต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันในระดับ B1/B2

รับสมัครช่วง : ปิดรับสมัครช่วงเดือนกรกฎาคม

ดูวิธีการสมัคร คลิก

ดูต่อได้ที่ https://www.daad.or.th/th/

ใครที่ชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่น ลองมาดูทุนนี้เลย เพราะเขามีทุนครอบคลุมหลากหลาย โดยมีทุนทั้งหมด 7 ประเภทด้วยกัน อ่านรายละเอียดทุนการศึกษาสำหรับแต่ละระดับการศึกษาได้ที่ www.th.emb-japan.go.jp ความเก๋ไก๋ของทุนนี้คือนอกจากจะได้ไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นฟรี ๆ แล้ว ยังได้การสนับสนุนทั้งค่าเล่าเรียน ตั๋วเครื่องบิน พร้อมเงินกว่าเดือนละ 50,000 บาท โดยไม่ต้องใช้คืน! (โดยมูลค่าทุนจะขึ้นอยู่กับประเภทของทุนที่สมัคร)

เงื่อนไข : ขึ้นอยู่กับประเภทของทุนที่สมัคร 

 1. ทุนนักศึกษาปริญญาตรี

ทุนระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ทุกสาขาที่มีเปิดสอนในประเทศญี่ปุ่น (ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
อายุไม่เกิน 25 ปี
จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย
GPA ไม่ต่ำกว่า 3.50
**กรณีที่มี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.30 มีสิทธิ์สมัครสอบได้หากมีผลสอบวัดระดับ JLPT หรือ EJU

 1. ทุนนักศึกษาวิจัย

ทุนนักศึกษาวิจัยเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทและเอก (ต้องเป็นสาขาเดิมหรือเกี่ยวข้องกับที่จบมา)
อายุไม่เกิน 35 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย
GPA ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ GPA ระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 
**กรณีที่มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.80 มีสิทธิ์สมัครสอบได้หากมีผลสอบวัดระดับ JLPT หรือ EJU

 1. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ

ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีญี่ปุ่น (โคเซ็น) ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลไฟฟ้า การสื่อสาร สถาปัตยกรรม โยธา เดินเรือ วัสดุศาสตร์ ฯลฯ

ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทางด้านสายอาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ โภชนาการ ทำอาหาร/ขนม ภาพยนตร์ การท่องเที่ยว ล่าม ฯลฯ

อายุไม่เกิน 25 ปี
จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย
GPA ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00
รับสมัครช่วง : ขึ้นอยู่กับประเภทของทุนที่สมัคร

ดูต่อได้ที่ https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_th/

แยกประเภทของทุนการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ทุนการศึกษาโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

สนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี

ทุนการศึกษาผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุนเยียวยา)

ข่าวทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ภายในความดูแลของ

กองพัฒนานักศึกษา

Anupama
hentai small breasts flamehentai.com sister hypnosis
tamil olu videos havazona.info nepali sex video movie
mama bhanji sex stories beemtube.org hindi porn moves
fakings.com swingersporntrends.com www.ass4all.com
نيك محجبات مترجم tropsha.com فيديو سكس حصان
hentai my dog my master hentaitop.org legend of the legendary heroes hentai
jayson gainza onlineteleserye.net smni quiboloy
tubidy.in redwap.sex kalporn indian
orn hub indianpornxvideos.net navel sex images
nude indian sex pornswille.com xnx tamil sex
www local sex video slutswile.com odiadesisex
meri chunar udd jaye sumoporn.mobi www.video9.in hindi a to z
anushka xxx videos pornpakistani.com xxx hindi blue film
vijayalakshmi sex pornstarslist.info kamukta,com
xxx3tube porncorntube.com xxx tamil vedio