– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนรวม และอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ งานฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษา สผ.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์ประสานงาน มนร. งานนโยบายและแผน สผ.12 โดยวิธีเแพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ประจำปี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานศูนย์วิทยบริการ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สผ.7 โดยวิธีเแพาะเจาะจง

– ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างทำป้ายศูนย์ประสานงาน มนร. งานนโยบายและแผน สผ.15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทย (วันลอยกระทง) งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่ครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สผ.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง กค 3188 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง กค 329, กค 2089, 40-0121 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุงานปรับปรุงระบบท่อประปาบาดาล เขตศูนย์ราชการใหม่ งานอาคารสถานที่ สผ.17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 40-0121 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานการเงิน กองคลัง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานประกันคุณภาพ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้านพัก งานพัสดุกลาง สผ.29 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 งานประชาสัมพันธ์ สผ.24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานพัสดุกลาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานตรวจสอบภายใน มหาิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองนโยบายและแผน มหาิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ งานอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ฝ่ายพัฒนากายภาพ จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน งานพัสดุกลาง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ จำนวน 11 รายการ สผ.45 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานธุรการกองกลาง จำนวน 26 รายการ สผ.38 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ สผ.51 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ งานศูนย์ประสาน สผ.53 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานประชาสัมพันธ์ สผ.25 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สผ.55 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานซ่อมแซมบำรุง/ปรับปรุงอาคาร งานอาคารสถานที่ สผ.59 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาช่างเทคนิคอากาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านอากาศยาน) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาช่างเทคนิคอากาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการซ่อมตัวถังอากาศยาน) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาช่างเทคนิคอากาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเครื่องยนต์ทางด้านอากาศยาน) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาคณะแพทย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานซ่อมหลังคาบ้านพักบุคลากร โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) โดยวิธีเฉาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงอาคารรักษาความปลอดภัย เขตศูนย์ราชการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงและตกแต่งห้องรับรอง อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เขตบางนาค มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานขนาด 9.00×3.00 ม. วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงโครงถักคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงแผงอลูมิเนียม อาคารศิลปศาสตร์ อาคารคณะวิทยาการจัดการ อาคารคณะวิสวกรรมศษสตร์ อาคารวิทยบริการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงโรงจอดรถ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงหลังคา และเพดานชั้น 5 อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงโรงจอดรถบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงหอสมุดและห้องศูนย์ฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงบ้านพักบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 40-0108 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน งานอาคารสถานที่ สผ.58 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 80-5999 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานประชาสัมพันธ์ สผ.50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ สผ.70 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงอาคาร งานอาคารสถานที่ สผ.72 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง นข-600 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ สผ.60 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า งานอาคารสถานที่ สผ.80 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานอาคารสถานที่ สผ.80 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน งานนโยบายและแผน สผ.86 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ งานนโยบายและแผน สผ.89 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับผลิตสือและตัดต่อวีดีโอ จำนวน 1 รายการ งานประชาสัมพันธ์ สผ.47 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 40-0108 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเขตบ้านพักอาจารย์ งานสาขาช่างไฟฟ้า สผ.92 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง นข-600 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอบรมการควบคุมภายในองค์กร งานการเงิน สผ.96 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ งานประชาสัมพันธ์ สผ.100 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ งานนโยบายและแผน สผ.90 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงอาคาร งานอาคารสถานที่ สผ.99 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 40-0108 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 30 รายการ งานอาคารสถานที่ สผ.78 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานซ่อมแซมบ้านพัก วท.นธ. งานอาคารสถานที่ สผ.106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวางท่อลอดป้องกันน้ำท่วม เขตสำนักงานอธิการบดี งานอาคารสถานที่ สผ.81 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง กค-329 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตกแต่งไฟประดับอาคารปฏิบัติศาสนกิจ(มัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สผ.107 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชั้นคลินิคศึกษา นักศึกษาแพทย์ศาสตร์ เครื่องตรวจหัวใจด้วยเครื่องเสียงความถี่สูงแบบ ชนิดหิ้วถือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชั้นคลินิคศึกษา นักศึกษาแพทย์ศาสตร์ ตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดมีโคมความร้อนพร้อมทำงานด้วยความร้อน 3 แหล่ง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานซ่อมแซมบ้านพักวิยาลัยเทคนิคนราธิวาส งานอาคารสถานที่ สผ.106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการควบคุมวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคนโลยี งานศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สผ.109 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการควบคุมวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคนโลยี งานศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สผ.110 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงอาคาร งานอาคารสถานที่ สผ.113 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชั้ชคลินิคศึกษา นักศึกษาแพทย์ศาสตร์ โคมไฟผ่าตัดโคมคู่แขวนเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี พร้อมกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สผ.108 โดยวิธีเฉพสะเจาะจง

13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในงานพัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี สผ.121 โดยวิธีเฉพสะเจาะจง

14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าใช้ที่หอพักนักศึกษา งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.131 โดยวิธีเฉพสะเจาะจง

15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าใช้ในหอพักนักศึกษา งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.132 โดยวิธีเฉพสะเจาะจง

16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในหอพักนักศึกษา งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.128 โดยวิธีเฉพสะเจาะจง

17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอาคารสถานที่ สผ.114 โดยวิธีเฉพสะเจาะจง

18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานหอพักนักศึกษา งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.120 โดยวิธีเฉพสะเจาะจง

19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา นักศึกษาแพทย์ศาสตร์ หุ่นจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงผู้ใหญ่ พร้อมระบบประมวลทีมฝึกปฏิบัติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง หมายเลข ทะเบียน นข-829 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รถเข็นชนิดนั่ง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 10 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อรถเข็นอาหาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 40-0108 นธ. , 80-5999 นธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ งานนโยบายและแผน สผ.126 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงอาคาร งานอาคารสถานที่ สผ.124 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน ระยะที่ 2 งานกองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ งานนโยบายและแผน สผ.134 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรบุคคล สผ.139 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมยานพาหนะ 40-0118 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติอินฟาเรดพร้อมขาตั้ง จำนวน 6 เครื่อง สผ.149 กองพัฒนานักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงเพื่อใช้ในกิจกรรมหน้าเสาธง งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.141 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุนสำนักงาน งานกองบริหารทรัพยากรบุคคล สผ.136 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สผ.138 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานวารสาร สผ.148 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ที่หอพักบุคลากร งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.127 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมบำรุงและวัสดุอุปกรณ์แอร์ งานอาคารสถานที่ สผ.155 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการบำรุงรักษายานพาหนะ งานยานพาหนะ กองกลาง สผ.150 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงอาคารฯ งานอาคารสถานที่ สผ.137 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระยะที่ 2 งานบัณฑิตศึกษา สผ.156 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ สผ.154 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาฯ งานอาคารสถานที่ สผ.155 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและวิจัย งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ สผ.158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ กค 329 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชรครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานอาคารสถานที่ สผ.151 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานบัณฑิตศึกษา สผ.157 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมฯ งานประชาสัมพันธ์ สผ.153 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงระบบท่อประปา เขตศูนย์ราชการ งานอาคารสถานที่ สผ.169 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการซ่อมแซมบำรุงปรับปรุงอาคาร งานอาคารสถานที่ สผ.172 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานหอพัก ฯลฯ งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.165 โดยวิธีเฉพาะเจาจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (สาขากายวิภาคศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำของที่ระลึกโครงการประชุมความรู้ในการปฏิบัติราชการสู่องค์กรที่ปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต งานกองบริหารทรัพยากรบุคคล สผ.152 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาหอพักนักศึกษาเปลื้องประสิทธิ์ งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.183 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาหอพักหมวกสกุล งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.184 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่มโครงการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานบัณฑิตศึกษา สผ.186 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ในงานการเงิน สผ.188 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานกองพัฒนานักศึกษา สผ.180 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการเปิดโลกกิจกรรม งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.178 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ 40-0118 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้อบไอน้ำสมุนไพร จำนวน 2 ตู้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชสครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (สาขารายวิชาจุลชีววิทยา) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (แผนกกายภาพบำบัด) โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงอาคารฯ งานอาคารสถานที่ สผ.176 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 กองส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน สผ.179 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมยานพาหนะ กค-4118 นราธิวาส จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำยาทำความสะอาด งานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้อรักษาความปลอดภัย งานกองพัฒนานักศึกษา งานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์และเข้ารูปเล่มโครงการจัดพิมพ์หนังสือเรื่องเล่าจากบ้านทอน ครั้งที่ 2 งานสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สผ.203 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงอาคาร งานอาคารสถานที่ สผ.189 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (สาขาชีวเคมี) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานยามรักษาการณ์ สำนักงานอธิการบดี งานธุรกาอรกองกลาง สผ.223 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานซ่อมแซมครุภัณฑ์ศูนย์วิทยบริการ สผ.209 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนอัจฉริยะด้วยวิทยาศาสตร์ ฯลฯ สผ.280 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงอาคารฯ งานอาคารสถานที่ สผ.245 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอุปกรณ์จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ สผ.218 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรือนอัจฉริยะด้วยวิทยาศาสตร์ ฯลฯ คณะเกษตรศาสตร์ สผ.280 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กง 7954 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา งานอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ไวนิลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สผ.268 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เพื่อใช้โครงการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 งานวัดและประเมินผล สผ.270 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องรักษาความปลอดภัยป้อมยาม สำนักงานอธิการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) ตำบลกะลุวอเหนือ และตำบลภูเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัรฑ์การเกษตรและเกษตรโครงการศึกษาวิจัยปาล์มน้ำมัน ยางพารา และบำรุงรักษาไม้ผลในพื้นที่ 335 ไร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการศึกษาวิจัยปาล์มน้ำมัน ยางพารา และบำรุงรักษาไม้ผลในพื้นที่ 335 ไร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) ตำบลกะลุวอเหนือ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) กิจกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนเบื้องต้น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้แก่ประชาชน จำนวน 11 รายการ สผ.232 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานยามรักษาการณ์ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 รายการ สผ.224 งานธุรการกองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ สผ.253 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ สผ.254 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ สผ.282 งานวัดผลและประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 50 รายการ สผ.283 งานศูนย์วิจัยและนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 61 รายการ สผ.292 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ สผ.260 คณะศิลปศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนสอนศาสนา (ส่วนของงานสถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงห้องศูนย์วิจัยและนวัตกรรม อาคารวิทยาบริการ ชั้น 2) ครั้งที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธง สร. เพื่อใช้ในโครงการประดับธงอาเซียน ธงลงนามความร่วมมือ MOU และธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ งานอาคารสถานที่ สผ.297 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเก้าอี้หินขัดเพื่อใช้ในงานหอพักนักศึกษา งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานงานพัสดุกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ สผ.307 งานอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 10.00×21.00 เมตร คณะเกษตรศาสตร์ เขตศูนย์ราชการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบอาคารโรงอาหารพร้อมห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุกีฬาเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลึก ครั้งที่ 1 งานกีฬาและนันทนาการ สผ.300 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในดครงการยะระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สผ.279 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการประกวดคลิปวีดีโอ และอินโฟกราฟฟิกภายใต้แนวคิด เราจะผ่านวิกฤตโควิดได้อย่างไร งานประชาสัมพันธ์ สผ.318 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำของที่ระลึกเพื่อใช้ในโครงการประกวดคลิปวีดีโอ และอินโฟกราฟฟิกภายใต้แนวคิด เราจะผ่านวิกฤตโควิดได้อย่างไร งานประชาสัมพันธ์ สผ.323 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดสอบ วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2563 งานวัดและประเมินผล สผ.312 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงฯ งานอาคารสถานที่ สผ.291 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 10 รายการ สผ.232 คณะแพทย์ศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับบริหารจัดการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 1 รายการ สผ.332 กองนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับบริหารจัดการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) สผ.253 กองนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับบริหารจัดการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 5 รายการ สผ.254 กองนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ไวนิลโครงการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลและประเมินผล กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับบริหารจัดการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 หมาวิทยาลัย) ตำบลภูเขาทอง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อส่งเสริมและมีรายได้ของผู้ประสบผลกระทบจาก COVID-19 จำนวน 100 รายการ สผ.306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 58 รายการ สผ.285 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และแพทย์ จำนวน 58 รายการ สผ.480 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในานโครงการจัดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 งานและประเมินผล สผ.356 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ สผ.347 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมู่ลี่อลุมิเนียมเพื่อใช้ในงานวารสาร กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สผ.147 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานหอพักบุคลากร งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.344 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุและบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน งานประชาสัมพันธ์ สผ.345 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงลิฟต์โดยสารอาคารเรียนรวม ฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.207 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและพิมพ์เอกสารโครงการจัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานประชาสัมพันธ์ สผ.194 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 24 ชั่วโมง 1 เครื่อง (แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษโรคหัวใจ) โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุยณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (แผนกห้องปฏิบัติการ) โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุยณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในงานสำนักงาน สผ.360 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกเพื่อใช้ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ งานนโยบายและแผน สผ.370 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน 40-0121 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุและอปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงอาคารฯ งานอาคารสถานที่ สผ.308 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ สผ.221 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในบำรุงรักษายานพาหนะ งานธุรการกองกลาง สผ.331 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงอาคารฯ งานอาคารสถานที่ สผ.310 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือพร้อมเข้าเล่มกิจกรรมพัฒนาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 6 ตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และซ่อมแซมครุภัณฑ์ของงานวารสาร ประจำปีการศึกษา 2564 สผ.205 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการประชุมผู้บริหารและรับรองแขก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานเลขานุการผู้บริหาร สผ.358 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อเพื่อใช้ในงานธุรการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี สผ.376 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ งานนโยบายและแผน สผ.387 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาคารวิทยบริการ มหวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สผ.383 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาคารวิทยบริการ มหวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สผ.384 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถ่สูง พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ จำนน 1 เครื่อง (แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษโรคหัวใจ) โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ฝ่ายการพยาบาล) โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (สาขาสรีรวิทยา) โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุและบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน งานประชาสัมพันธ์ สผ.345 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงาน งานพัสดุกลาง สผ.395 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 40-0121 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและพิมพ์เอกสารโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ สผ.390 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะทะเบียน กง 7954 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องัสดุก่อสร้างโครงการสร้างห้องน้ำของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้งานในงานพัสดุกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) งานศูนย์วิจัยและนวัฒกรรม สผ.392 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจัดซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้นและสุขภัณฑ์ต่างๆ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการทาสีรั้วมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุซ่อมแซมไฟฟ้าทั่วไปภายในอาคารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ สผ.401 คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรูปเล่มแบบผังแม่บท มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.362 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนเกี่ยว 10 ตู้ ต่อ 1 ชุด) จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) งานประชาสัมพันธ์ สผ.367 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาหอพักฯ กองพัฒนานักศึกษา สผ.372 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงการยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องแกงสำเร็จรูป จำนวน 12 รายการ สผ.421 คณะวิทยาศาสตร์และเทโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงการยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องแกงสำเร็จรูป จำนวน 4 รายการ สผ.422 คณะวิทยาศาสตร์และเทโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ U-Multirank 2022 งานประกันคุณภาพ สผ.440 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการบ่อจัดเก็บขี้เถ้าเตาเผาขยะ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.442 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบให้บริการงานสารสนเทศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานสารสนเทศ สผ.446 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สผ.459 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลบูกิต สผ.473 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราบตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) งานศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สผ.475 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราบตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลไพรวัน งานศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สผ.476 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราบตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลเกาะสะท้อน งานศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สผ.477 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลบูกิต สผ.480 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ งานศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สผ.484 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) งานศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สผ.485,486,487 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ ตค 279 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานพัสดุกลาง สผ.489 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) งานศูยน์วิจัยและนวัตกรรม สผ.435 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของฝ่ายพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานและห้องประชุม งานสารสนเทศ สผ.453 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงานและห้องประชุมฯ งานสารสนเทศ สผ.454 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานดำเนินงานเกี่ยวกับงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อาร้างเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงระบบท่อประปา เขตศูนย์ราชการใหม่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ บค 3073 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือพร้อมเข้าเล่มกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการบูรณาการเรียนการสอนและบริการวิชาการส่งเสริมพหุวัฒนธรรม วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวง การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สผ.456 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อใช้งานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลจวบ งานศูยน์วิจัยและนวัตกรรม สผ.481 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการส่งเสริมพหุวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการส่งเสริมพหุวัฒนธรรม วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 2 รายการ กองนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID 19 (U2T สู้ภัยโควิด) จำนวน 1 รายการ สผ.507 กองนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 16 รายการ สผ.498 งานศูนย์วิจัยและนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (อว.ส่วนหน้า) จำนวน 2 รายการ สผ.455 งานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (หลังคาสำหรับรถบรรทุก) จำนวน 1 หลัง สผ.425 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานการประชุม สผ.524 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการซ่อมแซมบ้านพักอาจารย์และเจ้าที่หน้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ งานประชาสัมพันธ์ สผ.512 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์สารสนเทศงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี งานสารสนเทศ สผ.409 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการทำความสะอาดสถาบันอิสลามฯและวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส งานพัสดุกลาง สผ.557 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) งานศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สผ.485,486,487 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงอาคาร งานอาคารสถานที่ สผ.471 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยฯ งานอาคารสถานที่ สผ.537 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุงานปูกระเบื้องคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวในการการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ กองนโยบายและแผน จำนวน 1 รายการ สผ.533 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวในการการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ กองนโยบายและแผน จำนวน 1 รายการ สผ.534 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานศูนย์วิทยบริการ สผ.556 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 จำนวน 3 รายการ สผ.563 งานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดการประชุม Video Conference จำนวน 7 รายการ สผ.519 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการอบรมกระบวนการผลิตเครืองแกงสำเร็จรูปไก่กอและ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน จำนวน 31 รายการ สผ.547 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ สผ.573 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงอาคาร งานพัสดุกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่มโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 งานบัณฑิตศึกษา สผ.576 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งทะเบียน นก – 1066 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ( ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส) จำนวน 59 รายการ สผ.596 งานศูนย์วิจัยเเละนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมบำรุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน 40-0108 นราธิวาส งานยานพาหนะ กองกลาง สผ.582 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานกองบริหารทรัพยากรบุคคล สผ.618 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโฟมบอร์ดเเละโปสเตอร์เพื่อใช้ในโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ สผ. 617 โดยวิธีเฉพาะจงเจาะ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุงานปูกระเบื้องคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานอาคารสถานที่ สผ. 621 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในงานพัสดุกลาง สผ. 632 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน งานนโยบายเเละเเผน สผ. 627 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการจัดทำป้ายมาตรฐาน จราจร จำกัดความเร็ว งานอาคารสถานที่ สผ. 579 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เเผ่นพับเเละทรานสคริป โครงการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เเละอุปกรณ์งานทะเบียนกลาง สผ. 561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์ซ่อมบำรุงอาคารงานอาคารสถานที่ สผ. 614 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการยกระดับ จำนวน 1 รายการ สผ.611 กองนโยบายเเละแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ตำบลกะลุวอเหนือ) จำนวน 1 รายการ สผ.622 งานศูนย์วิจัยเเละนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ตำบลพร่อน) จำนวน 1 รายการ สผ.623 งานศูนย์วิจัยเเละนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในงานพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานนโยบายเเละเเผน สผ.612 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมเเซมป้ายโครงการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานพัสดุกลาง สผ.644 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน งานการเงิน กองคลัง สผ.649 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมครุภัณฑ์สำนักงาน งานฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.657 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานการประชุม สผ.638 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุเพื่อซ่อมระบบปั๊มน้ำอาคารโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ สผ.657 กองส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักกองคลัง จำนวน 4 รายการ สผ.683 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานงานศูนย์วิทยบริการ สผ.663 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานศูนย์วิจัยเเละนวัตกรรม สผ.664 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมยานพาหนะ นก 886 นราธิวาส งานยานพาหนะเเละขนส่ง สผ.667 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา สผ.668 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน งานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมเเซมเเละบำรุงรักษาหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานนโยบายเเละเเผน สผ.680 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการทำอัฒจรรย์ งานพระราชทานปริญญาบัตรฯ งานฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.654 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องสเเกนใบหน้าสำนักงานอธิการบดี งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร สผ.660 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อผ้ามันเเละพานพุ่ม/ธูปเทียนเเพ งานอาคารสถานที่ สผ.689 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานธุรการกองกลาง สผ.666 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเเละเข้าเล่มโครงการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู งานหลักสูตรประกาศนียบัตร สผ.671 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมบำรุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน 80-7575 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสาร อววน โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ สผ.694 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นกั้นเชื้อโควิด เพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวน้ำยาทำความสะอาด งานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานธุรการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมยานพาหนะเเละขนส่ง กข 8125 นราธิวาส โดยวิธีฌแพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อเครื่องมือเเละครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่ สผ.688 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 งานนโยบายเเละเเผน สผ.703 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการงานติดตั้งวางวงท่อใต้ถุนอาคารเเละอันน้ำยาเข้าท่อกำจัดปลวกฯ งานอาคารสถานที่ สผ.711 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อปุ๋ยเพื่อใช้ในงานอาคารสถานที่ สผ.723 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมครุภัณฑ์สำนักงานมาใช้ในงานทะเบียนกลาง กองส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน สผ.681 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเเละเข้ารูปเล่มโครงการทบทวน ปรับปรุงข้อบังคับเเละระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานการประชุม สผ.715 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุเคมีดับเพลิงเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อผงเคมีภัณฑ์ งานอาคารสถานที่ สผ.690 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานนโยบายเเละเเผน สผ.722 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการป้องกันการเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา CVID – 19 (U2T สู้ภัยโควิด) จำนวน 6 รายการ สผ.706 กองนโยบายเเละเเผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานศูนย์วิทยบริการ สผ.673 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์งานบ้านงานครัว งานอาคารสถานที่ สผ.739 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ผู้บริหาร งานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 รายการ สผ.752 งานธุรการกองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ สผ.735 กองนโยบายเเละแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อติดหน้าห้องผู้บริหาร งานนโยบายเเละเเผน สผ.720 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อเเละบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานธุรการกองกลาง สผ.734 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.744 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงสานกิจกรรมหน้าเสาธงเขตโคกเขืองานกองพัฒนานักศึกษา สผ.751 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงลานกิจกรรมเสาธงเขตโคกเขือ งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.759 โดยวิธีฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ งานพัสดุกลาง สผ.768 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์พนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อใช้ในโครงการสวัสดิการเครื่องเเบบยามรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่ สผ.616 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์วิทยบริการ มนร. งานศูนย์วิทยบริการ สผ.674 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสติกเกอร์ภาพกิจกรรมติดโฟมบอรืด โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณา เพื่อการประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ สผ.700 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมเเซมอาคารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานพัสดุกลาง สผ.712 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้งานในงานหลักสูตรเเละพัฒนาอาจารย์กองส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน สผ.754 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดทำวารสาร มนร. งานวารสาร สผ.761 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร งานกองบริหารทรัพยากรบุคคล สผ.766 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงาน งานประกันคุณภาพ สผ.767 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อหนังสือเเละสื่อการศึกษาเพื่อการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ กองส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน สผ.682 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการงานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562-2563 ฝ่ายอาหารเเละเครื่องดื่ม จำนวน 2 รายการ สผ.769 กองนโยบายเเละเเผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ อว.งานนโยบายเเละเเผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการงานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562-2563 สผ.731 กองนโยบายเเละแผน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อเเละบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานธุรการกองกลาง สผ.734 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตรเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์การเกษตร งานอาคารสถานที่ สผ.750 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเเละเข้ารูปเล่มเอกสารทางการเงิน งานเงินงบประมาณ กองคลัง สผ.793 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงาน งานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา สผ.794 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการงานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562-2563 ฝ่ายอาหารเเละเครื่องดื่ม จำนวน 17 รายการ สผ.778 กองนโยบายเเละเเผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 9 รายการ สผ.784 กองนโยบายเเละเเผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการงานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562-2563 ฝ่ายอาหารเเละเครื่องดื่ม จำนวน 18 รายการ สผ.770 กองนโยบายเเละเเผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรงานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สผ.730 โดนวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันเครื่องน้ำมันทูทีเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น งานอาคารสถานที่ สผ.782

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562-2563 งานอาคารสถานที่ สผ.783 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการเส้นทางเรียนรู้สู่อุดมศึกษา งานบริการวิชาการ กองส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน สผ.786 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 งานอาคารสถานที่ สผ.787 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์เเละเผยเเพร่เพื่อใช้ในงานกองพัฒนานักศึกษา สผ.792 โดยวิธีเฉพาะจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อเครื่องมือเเละครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่ ฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.458 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562-2563 จำนวน 6 รายการ สผ.779 งานอาคารสถานที่ ฝ่ายพัฒนากายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สผ.798 งานกองนโยบายเเละเเผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 จำนวน 21 รายการ สผ.803 กองส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ฝ่ายใบเเละปกปริญา รางวัลพิเศษ ตราสัญญาลักษณ์เเละชุดครุย) จำนวน 1 รายการ สผ.809 งานทะเบียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานของงานประกันคุณภาพ กองนโยบายเเละเเผนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี งานการเงิน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมบำรุงยานพาหนะรถยนต์สี่ล้อทะเบียน กก 4641 นธ รถราชการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมบำรุงรักษายานพาหนะเเละขนส่ง นข 829 นราธิวาส งานยานพาหนะ กองกลาง สผ.812 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อชุดทดสอบอุณหภูมิเเบบหมู่ จำนวน 1 ชุด สผ.704 กองนโยบายเเละเเผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการงานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562-2563 ฝ่ายอาหารเเละเครื่องดื่ม สผ.801 กองนโยบายเเละเเผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการจัดซื้อวัสดุของกองส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสร้างความเข้มเเข็งด้านวิทยาศาสตร์เเละคณิตศาสตร์เเก่ครูในโรงเรียนสามจังหวัดชายเเดนใต้ กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะโดยใช้หุ่นยนต์ จำนวน 2 รายการ สผ.609 กองส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเเละผลิตบรรจุภัณฑ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการถมหินคลุกเเละปรับพื้นที่ข้างอาคารวิทยบริการเเละด้านหลังอาคารสถาบันอาหรับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงลานกิจกรรมหน้าเสาธงเขตโคกเขือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 3 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สารสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานการประชุม สผ.717 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเเละอุปกรณ์เเอร์ เเละโครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพ่อใช้ในโครงการจัดทำอัฒจรรย์ งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.800 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่งเพื่อใช้ในการซ่อมเเซมบำรุงรักษายานพาหนะ บฉ 6996 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการปรับปรุงห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี งานพัฒนากายภาพ สผ.822 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานกองส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน สผ.833 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา สผ.834 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานกองนโยบายเเละเเผน สผ.841 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาหอพัก งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.837 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานธุรการกองกลาง สผ.840 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์ซ่อมบำรุงยานพาหนะฯ งานอาคารสถานที่ สผ.846 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานพัสดุกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงาน งานศูนย์วิจัยเเละนวัตกรรม สผ.854 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาเเละเผยเเพร่โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับพิมพ์ไวนิลงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการงานปูพื้นลานอเนกประสงค์อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเซมยานพาหนะรถยนต์ 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน บฉ-699 นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมเเละอนุรักษ์พืชสมุนไพร เพื่อต้านโควิด-19 งานนโยบายเเละเเผน สผ.850 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานศูนย์ประสานฯ กองนโยบายเเละเเผน สผ.853 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ทำความสะอาดพื้นของเเต่ละคณะฯ งานพัสดุกลาง สผ.856 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานการเงิน กองคลัง สผ.852 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเเละเข้ารูปเล่มเพื่อใช้ในโครงการจัดทเเผนกลยุทธ์การพัฒนา มนร. งานนโยบายเเละเเผน สผ.867 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการเเพทย์เพื่อใช้ในส่วนกลาง งานนโยบายเเละเเผน สผ.870 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมเเซมไฟสนาม งานพัสดุกลาง สผ.874 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงาน งานนโยบายเเละเเผน สผ.875 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานโครงการปรับปรุงห้องรับรองชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมเเซมเเละบำรุงรักษาหอพักเเละครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้างโครงการซ่อมเเซมเเละบำรุงรักษาหอพักมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมเเละบำรุงรักษาหอพัก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมเเละบำรุงรักษาหอพัก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานพัสดุกลาง กองกลาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ภายในกองนโยบายเเละเเผน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานพัสดุกลาง กองกลาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมเเซมพื้นอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานพัสดุกลาง กองกลาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร งานพัสดุกลาง กองกลาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงห้องศูนย์วิจัยเเละนวัตกรรม มนร. งานศูนย์วิจัยเเละนวัตกรรม สผ.862 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในส่วนกลาง งานนโยบายเเละเเผน สผ.868 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดสติกเกอร์ฟิล์มเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงห้องศูนย์วิจัยเเละนวัตกรร มนร. งานศูนย์วิจัยเเละนวัตกรรม สผ.863 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสเเตนเลสเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงห้องศูนย์วิจัยเเละนวัตกรรม มนร. งานศูนย์วิจัยเเละนวัตกรรม สผ.864 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน งานบริการวิชาการ กองส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทนร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่นสำหรับรถต์ยนต์ส่วนกลาง งานยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำเดือนกันยายน 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานงานส่วนกลาง กองนโยบายเเละเเผน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง งานพัสดุกลาง กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Anupama
hentai small breasts flamehentai.com sister hypnosis
tamil olu videos havazona.info nepali sex video movie
mama bhanji sex stories beemtube.org hindi porn moves
fakings.com swingersporntrends.com www.ass4all.com
نيك محجبات مترجم tropsha.com فيديو سكس حصان
hentai my dog my master hentaitop.org legend of the legendary heroes hentai
jayson gainza onlineteleserye.net smni quiboloy
tubidy.in redwap.sex kalporn indian
orn hub indianpornxvideos.net navel sex images
nude indian sex pornswille.com xnx tamil sex
www local sex video slutswile.com odiadesisex
meri chunar udd jaye sumoporn.mobi www.video9.in hindi a to z
anushka xxx videos pornpakistani.com xxx hindi blue film
vijayalakshmi sex pornstarslist.info kamukta,com
xxx3tube porncorntube.com xxx tamil vedio