– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนรวม และอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ งานฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษา สผ.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์ประสานงาน มนร. งานนโยบายและแผน สผ.12 โดยวิธีเแพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ประจำปี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานศูนย์วิทยบริการ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สผ.7 โดยวิธีเแพาะเจาะจง

– ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างทำป้ายศูนย์ประสานงาน มนร. งานนโยบายและแผน สผ.15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทย (วันลอยกระทง) งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่ครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สผ.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง กค 3188 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง กค 329, กค 2089, 40-0121 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุงานปรับปรุงระบบท่อประปาบาดาล เขตศูนย์ราชการใหม่ งานอาคารสถานที่ สผ.17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 40-0121 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานการเงิน กองคลัง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานประกันคุณภาพ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้านพัก งานพัสดุกลาง สผ.29 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 งานประชาสัมพันธ์ สผ.24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานพัสดุกลาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานตรวจสอบภายใน มหาิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองนโยบายและแผน มหาิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ งานอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ฝ่ายพัฒนากายภาพ จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน งานพัสดุกลาง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ จำนวน 11 รายการ สผ.45 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานธุรการกองกลาง จำนวน 26 รายการ สผ.38 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ สผ.51 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ งานศูนย์ประสาน สผ.53 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานประชาสัมพันธ์ สผ.25 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สผ.55 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานซ่อมแซมบำรุง/ปรับปรุงอาคาร งานอาคารสถานที่ สผ.59 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาช่างเทคนิคอากาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านอากาศยาน) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาช่างเทคนิคอากาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการซ่อมตัวถังอากาศยาน) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาช่างเทคนิคอากาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเครื่องยนต์ทางด้านอากาศยาน) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาคณะแพทย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานซ่อมหลังคาบ้านพักบุคลากร โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) โดยวิธีเฉาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงอาคารรักษาความปลอดภัย เขตศูนย์ราชการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงและตกแต่งห้องรับรอง อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เขตบางนาค มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานขนาด 9.00×3.00 ม. วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงโครงถักคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงแผงอลูมิเนียม อาคารศิลปศาสตร์ อาคารคณะวิทยาการจัดการ อาคารคณะวิสวกรรมศษสตร์ อาคารวิทยบริการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงโรงจอดรถ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงหลังคา และเพดานชั้น 5 อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงโรงจอดรถบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงหอสมุดและห้องศูนย์ฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงบ้านพักบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 40-0108 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน งานอาคารสถานที่ สผ.58 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 80-5999 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานประชาสัมพันธ์ สผ.50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ สผ.70 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงอาคาร งานอาคารสถานที่ สผ.72 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง นข-600 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ สผ.60 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า งานอาคารสถานที่ สผ.80 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานอาคารสถานที่ สผ.80 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน งานนโยบายและแผน สผ.86 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ งานนโยบายและแผน สผ.89 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับผลิตสือและตัดต่อวีดีโอ จำนวน 1 รายการ งานประชาสัมพันธ์ สผ.47 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 40-0108 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเขตบ้านพักอาจารย์ งานสาขาช่างไฟฟ้า สผ.92 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง นข-600 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอบรมการควบคุมภายในองค์กร งานการเงิน สผ.96 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ งานประชาสัมพันธ์ สผ.100 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ งานนโยบายและแผน สผ.90 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงอาคาร งานอาคารสถานที่ สผ.99 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 40-0108 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 30 รายการ งานอาคารสถานที่ สผ.78 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานซ่อมแซมบ้านพัก วท.นธ. งานอาคารสถานที่ สผ.106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวางท่อลอดป้องกันน้ำท่วม เขตสำนักงานอธิการบดี งานอาคารสถานที่ สผ.81 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง กค-329 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตกแต่งไฟประดับอาคารปฏิบัติศาสนกิจ(มัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สผ.107 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชั้นคลินิคศึกษา นักศึกษาแพทย์ศาสตร์ เครื่องตรวจหัวใจด้วยเครื่องเสียงความถี่สูงแบบ ชนิดหิ้วถือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชั้นคลินิคศึกษา นักศึกษาแพทย์ศาสตร์ ตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดมีโคมความร้อนพร้อมทำงานด้วยความร้อน 3 แหล่ง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานซ่อมแซมบ้านพักวิยาลัยเทคนิคนราธิวาส งานอาคารสถานที่ สผ.106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการควบคุมวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคนโลยี งานศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สผ.109 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการควบคุมวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคนโลยี งานศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สผ.110 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงอาคาร งานอาคารสถานที่ สผ.113 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชั้ชคลินิคศึกษา นักศึกษาแพทย์ศาสตร์ โคมไฟผ่าตัดโคมคู่แขวนเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี พร้อมกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สผ.108 โดยวิธีเฉพสะเจาะจง

13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในงานพัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี สผ.121 โดยวิธีเฉพสะเจาะจง

14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าใช้ที่หอพักนักศึกษา งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.131 โดยวิธีเฉพสะเจาะจง

15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าใช้ในหอพักนักศึกษา งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.132 โดยวิธีเฉพสะเจาะจง

16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในหอพักนักศึกษา งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.128 โดยวิธีเฉพสะเจาะจง

17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอาคารสถานที่ สผ.114 โดยวิธีเฉพสะเจาะจง

18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานหอพักนักศึกษา งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.120 โดยวิธีเฉพสะเจาะจง

19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา นักศึกษาแพทย์ศาสตร์ หุ่นจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงผู้ใหญ่ พร้อมระบบประมวลทีมฝึกปฏิบัติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง หมายเลข ทะเบียน นข-829 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รถเข็นชนิดนั่ง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 10 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อรถเข็นอาหาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 40-0108 นธ. , 80-5999 นธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ งานนโยบายและแผน สผ.126 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงอาคาร งานอาคารสถานที่ สผ.124 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน ระยะที่ 2 งานกองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ งานนโยบายและแผน สผ.134 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรบุคคล สผ.139 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมยานพาหนะ 40-0118 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติอินฟาเรดพร้อมขาตั้ง จำนวน 6 เครื่อง สผ.149 กองพัฒนานักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงเพื่อใช้ในกิจกรรมหน้าเสาธง งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.141 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุนสำนักงาน งานกองบริหารทรัพยากรบุคคล สผ.136 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สผ.138 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานวารสาร สผ.148 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ที่หอพักบุคลากร งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.127 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมบำรุงและวัสดุอุปกรณ์แอร์ งานอาคารสถานที่ สผ.155 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการบำรุงรักษายานพาหนะ งานยานพาหนะ กองกลาง สผ.150 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงอาคารฯ งานอาคารสถานที่ สผ.137 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระยะที่ 2 งานบัณฑิตศึกษา สผ.156 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ สผ.154 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาฯ งานอาคารสถานที่ สผ.155 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและวิจัย งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ สผ.158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ กค 329 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชรครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานอาคารสถานที่ สผ.151 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานบัณฑิตศึกษา สผ.157 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมฯ งานประชาสัมพันธ์ สผ.153 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงระบบท่อประปา เขตศูนย์ราชการ งานอาคารสถานที่ สผ.169 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการซ่อมแซมบำรุงปรับปรุงอาคาร งานอาคารสถานที่ สผ.172 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานหอพัก ฯลฯ งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.165 โดยวิธีเฉพาะเจาจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (สาขากายวิภาคศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำของที่ระลึกโครงการประชุมความรู้ในการปฏิบัติราชการสู่องค์กรที่ปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต งานกองบริหารทรัพยากรบุคคล สผ.152 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาหอพักนักศึกษาเปลื้องประสิทธิ์ งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.183 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาหอพักหมวกสกุล งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.184 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่มโครงการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานบัณฑิตศึกษา สผ.186 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ในงานการเงิน สผ.188 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานกองพัฒนานักศึกษา สผ.180 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการเปิดโลกกิจกรรม งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.178 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ 40-0118 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้อบไอน้ำสมุนไพร จำนวน 2 ตู้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชสครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (สาขารายวิชาจุลชีววิทยา) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (แผนกกายภาพบำบัด) โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงอาคารฯ งานอาคารสถานที่ สผ.176 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 กองส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน สผ.179 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมยานพาหนะ กค-4118 นราธิวาส จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำยาทำความสะอาด งานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้อรักษาความปลอดภัย งานกองพัฒนานักศึกษา งานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์และเข้ารูปเล่มโครงการจัดพิมพ์หนังสือเรื่องเล่าจากบ้านทอน ครั้งที่ 2 งานสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สผ.203 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงอาคาร งานอาคารสถานที่ สผ.189 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (สาขาชีวเคมี) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานยามรักษาการณ์ สำนักงานอธิการบดี งานธุรกาอรกองกลาง สผ.223 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานซ่อมแซมครุภัณฑ์ศูนย์วิทยบริการ สผ.209 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนอัจฉริยะด้วยวิทยาศาสตร์ ฯลฯ สผ.280 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงอาคารฯ งานอาคารสถานที่ สผ.245 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอุปกรณ์จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ สผ.218 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรือนอัจฉริยะด้วยวิทยาศาสตร์ ฯลฯ คณะเกษตรศาสตร์ สผ.280 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กง 7954 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา งานอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ไวนิลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สผ.268 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เพื่อใช้โครงการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 งานวัดและประเมินผล สผ.270 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องรักษาความปลอดภัยป้อมยาม สำนักงานอธิการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) ตำบลกะลุวอเหนือ และตำบลภูเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัรฑ์การเกษตรและเกษตรโครงการศึกษาวิจัยปาล์มน้ำมัน ยางพารา และบำรุงรักษาไม้ผลในพื้นที่ 335 ไร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการศึกษาวิจัยปาล์มน้ำมัน ยางพารา และบำรุงรักษาไม้ผลในพื้นที่ 335 ไร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) ตำบลกะลุวอเหนือ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) กิจกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนเบื้องต้น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้แก่ประชาชน จำนวน 11 รายการ สผ.232 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานยามรักษาการณ์ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 รายการ สผ.224 งานธุรการกองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ สผ.253 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ สผ.254 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ สผ.282 งานวัดผลและประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 50 รายการ สผ.283 งานศูนย์วิจัยและนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 61 รายการ สผ.292 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ สผ.260 คณะศิลปศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนสอนศาสนา (ส่วนของงานสถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงห้องศูนย์วิจัยและนวัตกรรม อาคารวิทยาบริการ ชั้น 2) ครั้งที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธง สร. เพื่อใช้ในโครงการประดับธงอาเซียน ธงลงนามความร่วมมือ MOU และธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ งานอาคารสถานที่ สผ.297 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเก้าอี้หินขัดเพื่อใช้ในงานหอพักนักศึกษา งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานงานพัสดุกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ สผ.307 งานอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 10.00×21.00 เมตร คณะเกษตรศาสตร์ เขตศูนย์ราชการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบอาคารโรงอาหารพร้อมห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุกีฬาเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลึก ครั้งที่ 1 งานกีฬาและนันทนาการ สผ.300 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในดครงการยะระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สผ.279 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการประกวดคลิปวีดีโอ และอินโฟกราฟฟิกภายใต้แนวคิด เราจะผ่านวิกฤตโควิดได้อย่างไร งานประชาสัมพันธ์ สผ.318 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำของที่ระลึกเพื่อใช้ในโครงการประกวดคลิปวีดีโอ และอินโฟกราฟฟิกภายใต้แนวคิด เราจะผ่านวิกฤตโควิดได้อย่างไร งานประชาสัมพันธ์ สผ.323 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดสอบ วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2563 งานวัดและประเมินผล สผ.312 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงฯ งานอาคารสถานที่ สผ.291 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 10 รายการ สผ.232 คณะแพทย์ศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับบริหารจัดการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 1 รายการ สผ.332 กองนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับบริหารจัดการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) สผ.253 กองนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับบริหารจัดการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 5 รายการ สผ.254 กองนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ไวนิลโครงการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลและประเมินผล กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับบริหารจัดการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 หมาวิทยาลัย) ตำบลภูเขาทอง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อส่งเสริมและมีรายได้ของผู้ประสบผลกระทบจาก COVID-19 จำนวน 100 รายการ สผ.306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 58 รายการ สผ.285 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และแพทย์ จำนวน 58 รายการ สผ.480 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในานโครงการจัดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 งานและประเมินผล สผ.356 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ สผ.347 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมู่ลี่อลุมิเนียมเพื่อใช้ในงานวารสาร กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สผ.147 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานหอพักบุคลากร งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.344 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุและบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน งานประชาสัมพันธ์ สผ.345 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงลิฟต์โดยสารอาคารเรียนรวม ฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.207 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและพิมพ์เอกสารโครงการจัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานประชาสัมพันธ์ สผ.194 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 24 ชั่วโมง 1 เครื่อง (แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษโรคหัวใจ) โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุยณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (แผนกห้องปฏิบัติการ) โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุยณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในงานสำนักงาน สผ.360 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกเพื่อใช้ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ งานนโยบายและแผน สผ.370 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน 40-0121 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุและอปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงอาคารฯ งานอาคารสถานที่ สผ.308 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ สผ.221 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในบำรุงรักษายานพาหนะ งานธุรการกองกลาง สผ.331 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงอาคารฯ งานอาคารสถานที่ สผ.310 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือพร้อมเข้าเล่มกิจกรรมพัฒนาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 6 ตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และซ่อมแซมครุภัณฑ์ของงานวารสาร ประจำปีการศึกษา 2564 สผ.205 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการประชุมผู้บริหารและรับรองแขก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานเลขานุการผู้บริหาร สผ.358 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อเพื่อใช้ในงานธุรการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี สผ.376 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ งานนโยบายและแผน สผ.387 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาคารวิทยบริการ มหวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สผ.383 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาคารวิทยบริการ มหวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สผ.384 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถ่สูง พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ จำนน 1 เครื่อง (แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษโรคหัวใจ) โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ฝ่ายการพยาบาล) โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (สาขาสรีรวิทยา) โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุและบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน งานประชาสัมพันธ์ สผ.345 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงาน งานพัสดุกลาง สผ.395 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 40-0121 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและพิมพ์เอกสารโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ สผ.390 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะทะเบียน กง 7954 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องัสดุก่อสร้างโครงการสร้างห้องน้ำของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้งานในงานพัสดุกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) งานศูนย์วิจัยและนวัฒกรรม สผ.392 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจัดซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้นและสุขภัณฑ์ต่างๆ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการทาสีรั้วมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุซ่อมแซมไฟฟ้าทั่วไปภายในอาคารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ สผ.401 คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรูปเล่มแบบผังแม่บท มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.362 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนเกี่ยว 10 ตู้ ต่อ 1 ชุด) จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) งานประชาสัมพันธ์ สผ.367 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาหอพักฯ กองพัฒนานักศึกษา สผ.372 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงการยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องแกงสำเร็จรูป จำนวน 12 รายการ สผ.421 คณะวิทยาศาสตร์และเทโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงการยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องแกงสำเร็จรูป จำนวน 4 รายการ สผ.422 คณะวิทยาศาสตร์และเทโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ U-Multirank 2022 งานประกันคุณภาพ สผ.440 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการบ่อจัดเก็บขี้เถ้าเตาเผาขยะ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.442 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบให้บริการงานสารสนเทศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานสารสนเทศ สผ.446 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สผ.459 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลบูกิต สผ.473 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราบตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) งานศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สผ.475 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราบตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลไพรวัน งานศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สผ.476 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราบตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลเกาะสะท้อน งานศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สผ.477 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลบูกิต สผ.480 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ งานศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สผ.484 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) งานศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สผ.485,486,487 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ ตค 279 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานพัสดุกลาง สผ.489 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) งานศูยน์วิจัยและนวัตกรรม สผ.435 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของฝ่ายพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานและห้องประชุม งานสารสนเทศ สผ.453 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงานและห้องประชุมฯ งานสารสนเทศ สผ.454 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานดำเนินงานเกี่ยวกับงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อาร้างเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงระบบท่อประปา เขตศูนย์ราชการใหม่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ บค 3073 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือพร้อมเข้าเล่มกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการบูรณาการเรียนการสอนและบริการวิชาการส่งเสริมพหุวัฒนธรรม วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวง การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สผ.456 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อใช้งานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลจวบ งานศูยน์วิจัยและนวัตกรรม สผ.481 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการส่งเสริมพหุวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการส่งเสริมพหุวัฒนธรรม วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 2 รายการ กองนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID 19 (U2T สู้ภัยโควิด) จำนวน 1 รายการ สผ.507 กองนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 16 รายการ สผ.498 งานศูนย์วิจัยและนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (อว.ส่วนหน้า) จำนวน 2 รายการ สผ.455 งานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (หลังคาสำหรับรถบรรทุก) จำนวน 1 หลัง สผ.425 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานการประชุม สผ.524 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการซ่อมแซมบ้านพักอาจารย์และเจ้าที่หน้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ งานประชาสัมพันธ์ สผ.512 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์สารสนเทศงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี งานสารสนเทศ สผ.409 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการทำความสะอาดสถาบันอิสลามฯและวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส งานพัสดุกลาง สผ.557 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) งานศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สผ.485,486,487 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงอาคาร งานอาคารสถานที่ สผ.471 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยฯ งานอาคารสถานที่ สผ.537 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุงานปูกระเบื้องคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวในการการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ กองนโยบายและแผน จำนวน 1 รายการ สผ.533 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวในการการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ กองนโยบายและแผน จำนวน 1 รายการ สผ.534 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานศูนย์วิทยบริการ สผ.556 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 จำนวน 3 รายการ สผ.563 งานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดการประชุม Video Conference จำนวน 7 รายการ สผ.519 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการอบรมกระบวนการผลิตเครืองแกงสำเร็จรูปไก่กอและ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน จำนวน 31 รายการ สผ.547 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ สผ.573 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงอาคาร งานพัสดุกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่มโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 งานบัณฑิตศึกษา สผ.576 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งทะเบียน นก – 1066 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ( ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส) จำนวน 59 รายการ สผ.596 งานศูนย์วิจัยเเละนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมบำรุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน 40-0108 นราธิวาส งานยานพาหนะ กองกลาง สผ.582 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานกองบริหารทรัพยากรบุคคล สผ.618 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโฟมบอร์ดเเละโปสเตอร์เพื่อใช้ในโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ สผ. 617 โดยวิธีเฉพาะจงเจาะ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุงานปูกระเบื้องคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานอาคารสถานที่ สผ. 621 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในงานพัสดุกลาง สผ. 632 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน งานนโยบายเเละเเผน สผ. 627 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการจัดทำป้ายมาตรฐาน จราจร จำกัดความเร็ว งานอาคารสถานที่ สผ. 579 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เเผ่นพับเเละทรานสคริป โครงการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เเละอุปกรณ์งานทะเบียนกลาง สผ. 561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์ซ่อมบำรุงอาคารงานอาคารสถานที่ สผ. 614 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการยกระดับ จำนวน 1 รายการ สผ.611 กองนโยบายเเละแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ตำบลกะลุวอเหนือ) จำนวน 1 รายการ สผ.622 งานศูนย์วิจัยเเละนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ตำบลพร่อน) จำนวน 1 รายการ สผ.623 งานศูนย์วิจัยเเละนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในงานพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานนโยบายเเละเเผน สผ.612 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมเเซมป้ายโครงการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานพัสดุกลาง สผ.644 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน งานการเงิน กองคลัง สผ.649 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมครุภัณฑ์สำนักงาน งานฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.657 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานการประชุม สผ.638 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุเพื่อซ่อมระบบปั๊มน้ำอาคารโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ สผ.657 กองส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักกองคลัง จำนวน 4 รายการ สผ.683 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานงานศูนย์วิทยบริการ สผ.663 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานศูนย์วิจัยเเละนวัตกรรม สผ.664 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมยานพาหนะ นก 886 นราธิวาส งานยานพาหนะเเละขนส่ง สผ.667 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา สผ.668 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน งานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมเเซมเเละบำรุงรักษาหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานนโยบายเเละเเผน สผ.680 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการทำอัฒจรรย์ งานพระราชทานปริญญาบัตรฯ งานฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.654 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องสเเกนใบหน้าสำนักงานอธิการบดี งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร สผ.660 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อผ้ามันเเละพานพุ่ม/ธูปเทียนเเพ งานอาคารสถานที่ สผ.689 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานธุรการกองกลาง สผ.666 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเเละเข้าเล่มโครงการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู งานหลักสูตรประกาศนียบัตร สผ.671 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมบำรุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน 80-7575 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสาร อววน โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ สผ.694 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นกั้นเชื้อโควิด เพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวน้ำยาทำความสะอาด งานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานธุรการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมยานพาหนะเเละขนส่ง กข 8125 นราธิวาส โดยวิธีฌแพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อเครื่องมือเเละครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่ สผ.688 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 งานนโยบายเเละเเผน สผ.703 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการงานติดตั้งวางวงท่อใต้ถุนอาคารเเละอันน้ำยาเข้าท่อกำจัดปลวกฯ งานอาคารสถานที่ สผ.711 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อปุ๋ยเพื่อใช้ในงานอาคารสถานที่ สผ.723 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมครุภัณฑ์สำนักงานมาใช้ในงานทะเบียนกลาง กองส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน สผ.681 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเเละเข้ารูปเล่มโครงการทบทวน ปรับปรุงข้อบังคับเเละระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานการประชุม สผ.715 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุเคมีดับเพลิงเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อผงเคมีภัณฑ์ งานอาคารสถานที่ สผ.690 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานนโยบายเเละเเผน สผ.722 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการป้องกันการเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา CVID – 19 (U2T สู้ภัยโควิด) จำนวน 6 รายการ สผ.706 กองนโยบายเเละเเผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานศูนย์วิทยบริการ สผ.673 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์งานบ้านงานครัว งานอาคารสถานที่ สผ.739 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ผู้บริหาร งานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 รายการ สผ.752 งานธุรการกองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ สผ.735 กองนโยบายเเละแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อติดหน้าห้องผู้บริหาร งานนโยบายเเละเเผน สผ.720 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อเเละบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานธุรการกองกลาง สผ.734 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.744 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงสานกิจกรรมหน้าเสาธงเขตโคกเขืองานกองพัฒนานักศึกษา สผ.751 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงลานกิจกรรมเสาธงเขตโคกเขือ งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.759 โดยวิธีฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ งานพัสดุกลาง สผ.768 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์พนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อใช้ในโครงการสวัสดิการเครื่องเเบบยามรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่ สผ.616 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์วิทยบริการ มนร. งานศูนย์วิทยบริการ สผ.674 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสติกเกอร์ภาพกิจกรรมติดโฟมบอรืด โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณา เพื่อการประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ สผ.700 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมเเซมอาคารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานพัสดุกลาง สผ.712 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้งานในงานหลักสูตรเเละพัฒนาอาจารย์กองส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน สผ.754 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดทำวารสาร มนร. งานวารสาร สผ.761 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร งานกองบริหารทรัพยากรบุคคล สผ.766 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงาน งานประกันคุณภาพ สผ.767 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อหนังสือเเละสื่อการศึกษาเพื่อการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ กองส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน สผ.682 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการงานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562-2563 ฝ่ายอาหารเเละเครื่องดื่ม จำนวน 2 รายการ สผ.769 กองนโยบายเเละเเผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ อว.งานนโยบายเเละเเผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการงานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562-2563 สผ.731 กองนโยบายเเละแผน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อเเละบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานธุรการกองกลาง สผ.734 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตรเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์การเกษตร งานอาคารสถานที่ สผ.750 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเเละเข้ารูปเล่มเอกสารทางการเงิน งานเงินงบประมาณ กองคลัง สผ.793 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงาน งานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา สผ.794 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการงานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562-2563 ฝ่ายอาหารเเละเครื่องดื่ม จำนวน 17 รายการ สผ.778 กองนโยบายเเละเเผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 9 รายการ สผ.784 กองนโยบายเเละเเผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการงานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562-2563 ฝ่ายอาหารเเละเครื่องดื่ม จำนวน 18 รายการ สผ.770 กองนโยบายเเละเเผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรงานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สผ.730 โดนวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันเครื่องน้ำมันทูทีเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น งานอาคารสถานที่ สผ.782

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562-2563 งานอาคารสถานที่ สผ.783 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการเส้นทางเรียนรู้สู่อุดมศึกษา งานบริการวิชาการ กองส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน สผ.786 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 งานอาคารสถานที่ สผ.787 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์เเละเผยเเพร่เพื่อใช้ในงานกองพัฒนานักศึกษา สผ.792 โดยวิธีเฉพาะจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อเครื่องมือเเละครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่ ฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.458 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562-2563 จำนวน 6 รายการ สผ.779 งานอาคารสถานที่ ฝ่ายพัฒนากายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สผ.798 งานกองนโยบายเเละเเผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 จำนวน 21 รายการ สผ.803 กองส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ฝ่ายใบเเละปกปริญา รางวัลพิเศษ ตราสัญญาลักษณ์เเละชุดครุย) จำนวน 1 รายการ สผ.809 งานทะเบียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานของงานประกันคุณภาพ กองนโยบายเเละเเผนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี งานการเงิน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมบำรุงยานพาหนะรถยนต์สี่ล้อทะเบียน กก 4641 นธ รถราชการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมบำรุงรักษายานพาหนะเเละขนส่ง นข 829 นราธิวาส งานยานพาหนะ กองกลาง สผ.812 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อชุดทดสอบอุณหภูมิเเบบหมู่ จำนวน 1 ชุด สผ.704 กองนโยบายเเละเเผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการงานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562-2563 ฝ่ายอาหารเเละเครื่องดื่ม สผ.801 กองนโยบายเเละเเผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการจัดซื้อวัสดุของกองส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสร้างความเข้มเเข็งด้านวิทยาศาสตร์เเละคณิตศาสตร์เเก่ครูในโรงเรียนสามจังหวัดชายเเดนใต้ กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะโดยใช้หุ่นยนต์ จำนวน 2 รายการ สผ.609 กองส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเเละผลิตบรรจุภัณฑ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการถมหินคลุกเเละปรับพื้นที่ข้างอาคารวิทยบริการเเละด้านหลังอาคารสถาบันอาหรับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงลานกิจกรรมหน้าเสาธงเขตโคกเขือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 3 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สารสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานการประชุม สผ.717 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเเละอุปกรณ์เเอร์ เเละโครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพ่อใช้ในโครงการจัดทำอัฒจรรย์ งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.800 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่งเพื่อใช้ในการซ่อมเเซมบำรุงรักษายานพาหนะ บฉ 6996 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการปรับปรุงห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี งานพัฒนากายภาพ สผ.822 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานกองส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน สผ.833 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา สผ.834 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานกองนโยบายเเละเเผน สผ.841 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาหอพัก งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.837 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานธุรการกองกลาง สผ.840 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์ซ่อมบำรุงยานพาหนะฯ งานอาคารสถานที่ สผ.846 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานพัสดุกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงาน งานศูนย์วิจัยเเละนวัตกรรม สผ.854 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาเเละเผยเเพร่โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับพิมพ์ไวนิลงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการงานปูพื้นลานอเนกประสงค์อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเซมยานพาหนะรถยนต์ 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน บฉ-699 นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมเเละอนุรักษ์พืชสมุนไพร เพื่อต้านโควิด-19 งานนโยบายเเละเเผน สผ.850 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานศูนย์ประสานฯ กองนโยบายเเละเเผน สผ.853 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ทำความสะอาดพื้นของเเต่ละคณะฯ งานพัสดุกลาง สผ.856 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานการเงิน กองคลัง สผ.852 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเเละเข้ารูปเล่มเพื่อใช้ในโครงการจัดทเเผนกลยุทธ์การพัฒนา มนร. งานนโยบายเเละเเผน สผ.867 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการเเพทย์เพื่อใช้ในส่วนกลาง งานนโยบายเเละเเผน สผ.870 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมเเซมไฟสนาม งานพัสดุกลาง สผ.874 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงาน งานนโยบายเเละเเผน สผ.875 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานโครงการปรับปรุงห้องรับรองชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมเเซมเเละบำรุงรักษาหอพักเเละครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้างโครงการซ่อมเเซมเเละบำรุงรักษาหอพักมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมเเละบำรุงรักษาหอพัก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมเเละบำรุงรักษาหอพัก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานพัสดุกลาง กองกลาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ภายในกองนโยบายเเละเเผน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานพัสดุกลาง กองกลาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมเเซมพื้นอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานพัสดุกลาง กองกลาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร งานพัสดุกลาง กองกลาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงห้องศูนย์วิจัยเเละนวัตกรรม มนร. งานศูนย์วิจัยเเละนวัตกรรม สผ.862 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในส่วนกลาง งานนโยบายเเละเเผน สผ.868 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดสติกเกอร์ฟิล์มเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงห้องศูนย์วิจัยเเละนวัตกรร มนร. งานศูนย์วิจัยเเละนวัตกรรม สผ.863 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสเเตนเลสเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงห้องศูนย์วิจัยเเละนวัตกรรม มนร. งานศูนย์วิจัยเเละนวัตกรรม สผ.864 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน งานบริการวิชาการ กองส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทนร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่นสำหรับรถต์ยนต์ส่วนกลาง งานยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำเดือนกันยายน 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานงานส่วนกลาง กองนโยบายเเละเเผน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง งานพัสดุกลาง กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Anupama