มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีอาคารหอพักนักศึกษา
เพื่อให้บริการที่พักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก
สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีความพร้อมหรือไม่สะดวกในการเดินทาง
มียามรักษาการณ์และแม่บ้านประจำหอพักเพื่อความความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และนักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน

หอพักนักศึกษามีด้วยกันทั้งสิ้น 3 อาคาร
หอพักเปลื้องประสิทธิ์ (สำหรับนักศึกษาแพทย์)
หอพักบินระหีม
หอพักสุรวัลลภ

มีบริการดังนี้

1.กล้องวงจรปิด
2.ยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
3.เข้า-ออกหอพักด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือ
4.เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
5.ที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์
6.Wi-Fi
7.ร้านค้าบริเวณหอพัก

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อหอพักเปลื้องประสิทธิ์
 • ประเภทหอพักหญิง
 • ที่ตั้ง หอพักเปลื้องประสิทธิ์ เลขที่ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

ข้อมูลหอพัก

 • ประเภทอาคาร พักอาศัยสาธารณะ ความสูง 4 ชั้น
 • จำนวนห้องพัก 128 รับผู้เข้าพักได้ทั้งหมด 256 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • ห้องพักปรับอากาศทุกห้อง
  • มีเตียง ที่นอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้
  • จำนวนคนพักต่อห้อง 2 คน
  • ห้องน้ำภายใน
  • การชำระเงินคนละ 4,000 บาท/เทอม
  • ค่าประกันความเสียหาย 1,000 บาท/คน/เทอม
  • การชำระค่าน้ำประปา ชำระตามหน่วยที่ใช้จริง อัตราหน่วยละ 23 บาท
  • การชำระค่าไฟฟ้า ชำระตามหน่วยที่ใช้จริง อัตราหน่วยละ 4.10 บาท
  • สามารถจอดรถยนต์ได้ จำนวน 10 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 50 คัน

ภาพสถานที่

แผนที่

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อหอพักบินระหีม
 • ประเภทหอพักหญิง
 • ที่ตั้ง หอพักบินระหีม เลขที่ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

ข้อมูลหอพัก

 • ประเภทอาคาร พักอาศัยสาธารณะ ความสูง 4 ชั้น
 • จำนวนห้องพัก 128 ห้อง รับผู้เข้าพักได้ทั้งหมด 512 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • ไม่มีแอร์ ไม่มีพัดลม
  • มีบริการเตียง ที่นอน ตู้ โต๊ะ เก้าอี้
  • จำนวนคนพักต่อห้อง 2 คน หรือ 4 คน
  • ห้องน้ำภายใน
  • การชำระเงิน
   • พัก 2 คนคนละ 4,000 บาท/เทอม
   • พัก 4 คนคนละ 2,000 บาท/เทอม
  • ค่าประกันความเสียหาย 1,000 บาท/คน/เทอม
  • การชำระค่าน้ำประปา ชำระตามหน่วยที่ใช้จริง อัตราหน่วยละ 23 บาท
  • การชำระค่าไฟฟ้า ชำระตามหน่วยที่ใช้จริง อัตราหน่วยละ 4.10 บาท
  • สามารถจอดรถยนต์ได้ จำนวน 10 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 50 คัน

ภาพสถานที่

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อหอพักสุรวัลลภ
 • ประเภทหอพักหญิง
 • ที่ตั้ง หอพักสุรวัลลภ เลขที่ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

ข้อมูลหอพัก

 • ประเภทอาคาร พักอาศัยสาธารณะ ความสูง 4 ชั้น
 • จำนวนห้องพัก 128 ห้อง รับผู้เข้าพักได้ทั้งหมด 512 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • ไม่มีแอร์ ไม่มีพัดลม
  • มีบริการเตียง ที่นอน ตู้ โต๊ะ เก้าอี้
  • จำนวนคนพักต่อห้อง 2 คน หรือ 4 คน
  • ห้องน้ำภายใน
  • การชำระเงิน
   • พัก 2 คนคนละ 4,000 บาท/เทอม
   • พัก 4 คนคนละ 2,000 บาท/เทอม
  • ค่าประกันความเสียหาย 1,000 บาท/คน/เทอม
  • การชำระค่าน้ำประปา ชำระตามหน่วยที่ใช้จริง อัตราหน่วยละ 23 บาท
  • การชำระค่าไฟฟ้า ชำระตามหน่วยที่ใช้จริง อัตราหน่วยละ 4.10 บาท
  • สามารถจอดรถยนต์ได้ จำนวน 10 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 50 คัน

ภาพสถานที่

ระบบการจองหอพักหลักฐานประกอบการทำสัญญา

 • สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 2 ฉบับ
 • รูปถ่ายชุดนักศึกษา มนร. ขนาด 1 นิ้ว 4 รูป

ต้องเตรียมหลักฐานมาให้ครบจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมิได้

ผังการบริหารงานหอพักนักศึกษา

รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี


อธิการบดี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผศ.สุเมศ ศรีชู


รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

อาจารย์วาริน นาราวิทย์


ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นางสาวอรัญญา คงแสน


ผู้อำนวยการ
กองพัฒนานักศึกษา

ว่าที่ ร.ท.ภาวัต แตงผึ่งผาย


หัวหน้างานหอพัก

เจ้าหน้าที่และแม่บ้าน

นายอรรถชาต์ มโนชีพ

นายสมศักดิ์ แก้วตานี

นางสาวซีตีอามีเนาะ อาแซ

เจ้าหน้าที่และแม่บ้าน

นายอรรถชาต์ มโนชีพ

นายสมศักดิ์ แก้วตานี

นางกรรณิการ์ แก้วนพรัตน์

เจ้าหน้าที่

นางสาวสุพัตรา เนื้ออ่อน

นางสาสนุรญีฮัน ยูโซ๊ะ


แม่บ้าน

นางสาวพรทิพย์ ศรีสอาด

เจ้าหน้าที่

นางสาวโรสรินทร์ แมเราะ

นางสาวญาตาวี สุรวาท


แม่บ้าน

นางสาวมะห์กลือซง ดาแม

เจ้าหน้าที่

นางนูรีซัน ยูโซะ

นางสาวรอกีเย๊าะ ดาแม


แม่บ้าน

นางสาวอาตีกะห์ แวมามะ

เจ้าหน้าที่

นางสาวกีเร๊าะ อาลี

นางสาวรุสนี อาลี

ที่อยู่

Office : กองพัฒนานักศึกษา

Under : อาคารสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ชั้น 1

Address : 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

Phone :0 7370-9030 ต่อ 3510, 3514

Page Facebook : กองพัฒนานักศึกษา

Open hours : Mon – Sun: 8.30 AM to 4.30 PM

Address

Anupama