กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัว เมื่อสมาชิกตาย ทุพพลภาพ เกษียณอายุ ออกจากงาน หรือ ลาออกจากกองทุน โดยกำหนดอัตราจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบดังนี้

 • สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินเดือนในอัตราร้อยละสามของเงินเดือน แต่ไม่เกินหนึ่งพันบาท โดยให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการหักเงินสะสมของสมาชิกจากเงินเดือนที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจ่ายให้แก่สมาชิก
 • มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะจ่ายเงินสมทบของสมาชิกเข้ากองทุนในอัตราร้อยละสามของเงินเดือนสมาชิก แต่ไม่เกินหนึ่งพันบาท ในวันเดียวกับวันที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
 • สิทธิการลาของบุคลากร
 • สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราว

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีนโยบายสนับสนุนสวัสดิการให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยการทำประกันการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส Covid-19 มีการคุ้มครองดังนี้

 • ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) 50,000 บาท
 • ผลประโยชน์จากการเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) 100,000 บาท
 • ผลประโยชน์จากการรักษาพยาบาลจาการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) 10,000 บาท
 • ผลประโยชน์เงินปลอบขวัญกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากผลกระทบในกรณีฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID19) 50,000 บาท

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าทดแทนกรณีติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)

 • ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย/หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวติดต่อมายังกองนโยบายและแผน เพื่อประสานงานกับตัวแทนจากบริษัทอาคเนย์
 • เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
  • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
  • ผลตรวจ PC-TCR มีตราประทับโรงพยาบาล
  • ใบรับรองแพทย์
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย + เซ็นรับรองสำเนา
  • สำเนาบุ๊คแบงค์ + เซ็นรับรองสำเนา
 • เตรียมเอกสารพร้อมส่งไปยังตัวแทนจากบริษัทอาคเนย์ (จะมีฝ่ายสินไหมติดต่อผู้ขอรับผลประโยชน์ เพื่อนัดหมายการส่งเอกสาร) ภายใน 30 วันนับจากวันที่ทราบผลการวินิจฉัย
 • รอรับผลประโยชน์

**การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้เสียสิทธิในการเรียกร้องไป หากแสดงหลักฐานให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้

 • กองบริหารทรัพยากรบุคคลจะสำรวจรายชื่อบุคลากร เฉพาะพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว
 • สำรวจอายุมากกว่า 35 ปี และ ต่ำกว่า 35 ปี
 • แจ้งให้หน่วยงานรับทราบวัน/เวลา/ในการตรวจ
 • หน่วยให้บริการ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  • ตรวจภาพรังสีปอด (CXR)
  • ตรวจปัสสาวะ (UA)
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
  • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Chol/TG)
  • ตรวจการทำงานของไต (BUN/Cr)
  • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT/SGPT/Alk)
  • ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)

ผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ต้องงด น้ำและอาหารก่อน เป็นเวลา 12 ชั่วโมง

ท่านสามารถยื่นแบบคำร้อง โดยตรงหรือผ่านหน่วยงาน มายังกองบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

Anupama