แบบสำรวจ

ผู้ถูกจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว


ส่วนที่ 2 แบบสำรวจความพึงพอใจ


ประเด็นความคิดเห็น