3.โครงการ ก่อสร้างด้านวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงบ้านพักบุคลากร วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีนราธิวาส) โดยวิธีคัดเลือก

SHARE
Anupama