21. โครงการ จ้างขนย้ายเเละปรังปรุงซ่อมเเซมเครื่องบิน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรมฝนหลวง เเละการบินเกษตร กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์

    SHARE