มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินท์ ถูกจัดอันดับโดย U-Multirank 2021

ให้ติด ใน Top 25 อันดับแรกของโลก ที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในรูปแบบใหม่ของการประเมิน (สาขาแพทยศาสตร์) และเป็นมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็งในด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Knowledge Transfer) โดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยแสดงให้เห็นว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีประสิทธิภาพจากตัวชี้วัดต่าง ๆ โดยได้คะแนนไปในระดับ 1 หรือ A (ดีมาก)

SHARE
Anupama