Congratulations ในการดำรงตำแหน่งวิชาการ

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับมติจากสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ #congratulations

    SHARE