ขอแสดงความยินดีในการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อนุมัติเห็นชอบให้ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยฯ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้

 • ผศ.ว่าที่ ร.ต.ชาญยุทธ ตระกูลสรณคมน์
  • อาจารย์ประจำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
  • ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
  • อนุสาขาวิชาวิศวกรรมและการออกแบบการผลิต
 • ผศ.ว่าที่ ร.ต.ณฤทธิ์ ไทยบุรี
  • อาจารย์ประจำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
  • ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • อนุสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
 • ผศ.ประจักษ์ เทพคุณ
  • อาจารย์ประจำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
  • ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • สาขาวิชาการส่งเสริมการเกษตร
  • อนุสาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
 • ผศ.ดร.นิโอะ ปูซู
  • อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ผศ.ดร.แวนูรมา เจ๊ะเมาะ
  • อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์
  • ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ทุกท่านด้วยค่ะ

яндекс

  SHARE