ครม.เห็นชอบ รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ เพิ่ม 467 อัตรา งบ 152 ล้าน

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบแผนอัตรากำลังโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2569 จำนวน 467 อัตรา งบประมาณรวมทั้งสิ้น 152.78 ล้านบาท

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมเสนอ เพื่อเพิ่มอัตรากำลังของโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ให้สามารถรองรับการบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันมีอัตรากำลังจำนวน 62 อัตรา และมีผู้มารับบริการเฉลี่ยเดือนละ 3,000 คน

แผนอัตรากำลังโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2569 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.พัฒนาศักยภาพการตรวจรักษาให้มีความสะดวกรวดเร็วและสามารถตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเฉพาะทาง อันจะเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีมาตรฐานสากล รองรับการบริการผู้ป่วยทุกสิทธิ การรักษาและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยกำหนดเป้าหมายในการขยายบริการจากโรงพยาบาลทุติยภูมิ (ขนาด F3) จำนวน 30 เตียง ในปีงบประมาณ 2565 เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิ (ขนาด M2) จำนวน 200 เตียง ในปีงบประมาณ 2569

2. รองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะแพทย์ศาสตร์ ตามหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) ในปีการศึกษา 2568 ที่ให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1-ปีที่ 3 (ชั้นปรีคลินิก) ได้เรียนรู้กับผู้ป่วยจริงและรองรับการผลิตแพทย์ให้เต็มศักยภาพ โดยกำหนดเป้าหมายในการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2568 เพิ่มเป็นจำนวน 48 คน จากเดิมที่รับนักศึกษาจำนวน 36 คน ในปีการศึกษา 2562 โดยคลินิกแพทย์เฉพาะทางภายใต้แผนอัตรากำลังที่จะทยอยเปิดให้บริการประชาชนตามปีงบประมาณ มีดังนี้

1. ปี 2566 เปิดบริการคลินิกแพทย์เฉพาะทาง 7 สาขา คือ คลินิกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกสูตินรีเวช คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ คลินิกอายุรกรรมโรคไต คลินิกต่อมไร้ท่อ และคลินิกอายุรกรรม

2. ปี 2567 เปิดคลินิกจักษุ

3. ปี 2568 เปิดคลินิกโสต คอ นาสิก และคลินิกศัลยกรรม

4. ปี 2569 เปิดคลินิกพยาธิวิทยา (นิติเวช) คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว และคลินิกกุมารเวช

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

ลิงค์ : https://www.prachachat.net/politics/news-960127

    SHARE