มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมยกระดับการศึกษา พัฒนาผู้สอนสนับสนุนผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

จากการที่เทศบาลเมืองนราธิวาส โดย นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส มีนโยบายในการเปิดห้องเรียนสาธิต SME ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเน้นการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการศึกษาของท้องถิ่น พร้อมทั้งเป็นการยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้มีความเข็มแข็งทางวิชาการซึ่งจะต้องส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นต่อไป นอกจากนี้ โครงการเปิดห้องเรียนสาธิต SME ยังได้มีแนวทางในการที่จะพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนา และมีคุณภาพการสอนให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SME อย่างมีคุณภาพ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในการยกระดับการศึกษาท้องถิ่นให้มีศักยภาพในครั้งนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : siamfocustime 

ลิงค์ : https://www.siamfocustime.com/237908/?fbclid=IwAR1Q46AgCe08GaKoGMKtNzYKVAK4POc2MJQFtSVfow3f6C0tvAJ1in1ryNA

    SHARE