รายงานประจำปี 2565
PNU FAIR (PR)
สูจิบัตรครบรอบ 18 ปี
PNU Road Show 2023
หนังสือสูติบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564
คู่มือบัณฑิต ปี 2564 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หนังสือประวัติมหาวิทยาลัย
วารสาร อววน. ฉบับที่ 1
วารสาร Turquoise ฉบับที่ 7
PNU NEWS ประจำปี 2564
Annual Report รายงานประจำปี 2563
หนังสือ 15 ปี พลังแห่งภูมิปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วารสาร Turquoise ฉบับที่ 6
PNU NEWS ประจำปี 2563
PNU REPORT รายงานประจำปี 2562
รายงานการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัดนราธิวาส
วารสาร PNU NEWS ประจำปี 2565
นิตยสารเทอร์ควอยซ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 เดือนเมษายน 2565 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
รายงานประจำปี 2564