ประวัติส่วนตัว

รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี
เกิด : 21 กุมภาพันธ์ 2505
อายุ 60 ปี
อาชีพ : รับราชการ
สถานที่ทำงาน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 สำนักงานอธิการบดี ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท์ 073-709030ต่อ 1148
โทรสาร 073-709030 ต่อ 1173
โทรศัพท์มือถือ
064-0595950, 081-6786405
E-mail : Rossu99@Gmail.com


ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
วิทยาลัยพยาบาลสงขลา
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2526

ปริญญาโทสาขาวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2537

ปริญญาเอกสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2555

วุฒิบัตร
นักบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2554
วุฒิบัตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง(นงส.)
รุ่นที่ 3
ณ สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์
ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คนที่ 2

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2526 – 2540
 • พยาบาลวิชาชีพ (3-7) ด้านการพยาบาล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
 • พ.ศ. 2540 – 2548
 • พยาบาลวิชาชีพ (7-8) ด้านการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
 • พ.ศ. 2548 – 2550
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
 • พ.ศ. 2550 – 2551
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • พ.ศ. 2551 – 2552
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • พ.ศ. 2552 – 10 มีนาคม 2558
 • รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • 11 มีนาคม 2558 – 2566
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • 2566
 • ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เกียรติประวัติ/รางวัลที่ได้รับ

 • ปี พ.ศ.2547
 • ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านการสอนทฤษฎีและการปฏิบัติของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส
 • 1 เม.ย.2550
 • ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น (ครุฑทองคำ ) ของสำนักงานข้าราชการพลเรือน
 • ปี 2558
 • ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 9 ก.ค. 2558
 • ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านการสอนทฤษฎีและการปฏิบัติของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส
 • 30 พ.ย. 2558
 • ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 26 ม.ค.2559
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณ รางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปีพุทธศักราช 2558 สาขา บริหารจัดการองค์การการศึกษา ของ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย (โดยมี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี)
 • 8 ก.พ. 2559
 • ได้รับเข็มที่ระลึกวชิราวุธานุสรณ์ในวันสถาปนากองทัพภาคที่ 4 ครบรอบปีที่ 41 ของ บก.ทภ.4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โดยมี พลเอก ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี)
 • 30 มี.ค. 2559
 • ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” (ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่น) แห่งปี ๒๕๕๙ ของสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (โดยมี ฯพณฯพลเอกพิจิตร กุลละวญิชย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี
 • 15 พ.ค. 2559
 • ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นสาขา ผู้สนับสนุนงานในสถานบริการพยาบาลและสถาบันการศึกษา จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โดยได้รับประทานรางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
 • 6 ก.ค. 2561
 • ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Anupama