หารือและรายงานผลการดำเนินงานการประเมินผลและสรุปผล U2T กับ จังหวัด

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. จังหวัดนราธิวาส นำโดย ผศ.ทวี บุญภิรมย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ฝ่ายแผน และพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าพบ นายบุญพาส รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หารือและรายงานผลการดำเนินงานการประเมินผลและสรุปผล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งการนำเสนอข้อมูล ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จแม่นยำพื้นที่จังหวัดนราธิวาส นำเสนอโดย ผศ.วสันต์ พลาศัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานและรับผิดชอบโครงการ

    SHARE