การแข่งขัน Startup International League 2022

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมแข่งขัน Startup International League2022 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาการเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ” (Entrepreneurial University) และมุ่งเน้นการสร้างภาวะความเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาศักยภาพของ อาจารย์ นักศึกษา ทั้งในและต่างประเทศโดยได้เข้าร่วมแข่งขันกัน

ซึ่งจัดขึ้นที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในครั้งนี้มีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ทั้งหมด 37 ทีม จาก 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย 5 มหาวิทยาลัยได้แก่ 1.Universiti Sains Malaysia (USM) 2.Universiti Teknologi Mara(UiTM) 3.Universiti Utara Malaysia(UUM) 4.Universiti Malaysia Kelantan(UMK) 5.Universiti Teknologi Petronas(UTP) ประเทศอินโดนีเซีย 2 มหาวิทยาลัยได้แก่ 1.STIE STIE Perbanas Surabaya 2.Langlangbuana University และประเทศไทย 1 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (PNU) เข้าร่วมแข่งขันเสนอไอเดีย Business Model ที่สามารถต่อยอดแนวคิดและพัฒนาสู่การเป็น Startup ในอนาคต เป้าหมายกิจกรรมนี้คือการพัฒนาและสร้างมูลค่าให้เพิ่มสูงขึ้นกับประเทศ ซึ่งจะมีส่วนผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรม ให้มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

    SHARE