ประชุมหารือการนำงานด้าน อววน.

3 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมหารือการนำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาจังหวัดร่วมกับหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ผ่านระบบออนไลน์ ในส่วนของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยอธิการบดี และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. จังหวัดนราธิวาส (รองอธิการบดี) เข้าร่วมประชุมดังกล่าว และยังมี อว.ส่วนหน้าทั้ง 76 จังหวัด ร่วมประชุมรับนโยบายจาก รมว.อว ในครั้งนี้ด้วย

    SHARE