มนร.สร้างการรับรู้และปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร

ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์การรับรู้และปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์ในการต่อต้านการทุจริต ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ ติดประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยฯ

SHARE
Anupama