มนร. จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2566


วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา16.00-18.40น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักพลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาตราจารย์รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมเปิดงานโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ2566 ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อตระหนักและรำลึก ถึงความสำคัญทางศาสนา ก่อให้เกิดจิตสำนึกในการทำความดีในเดือนรอมฎอนและร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของศาสนาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และที่สำคัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน

SHARE
Anupama