ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมลงนาม MOU กับเทศบาลเมืองนราธิวาส เพื่อร่วมพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา

17 มี.ค.65 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมยกระดับการศึกษา พัฒนาผู้สอน สนับสนุนผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ กับ โครงการเปิดห้องเรียนสาธิต SME เทศบาลเมืองนราธิวาส
สําหรับการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ได้กําหนดจัดพิธีลงนามขึ้นใน วันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีข้อตกลงสําคัญ คือการร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งสองฝ่าย

SHARE
Anupama