พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และสมาคมนายช่างอากาศ

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และสมาคมนายช่างอากาศ ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น2 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama