มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการให้ความรู้ในการปฏิบัติราชการสู่องค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยเจตจำนงสุจริต

วันที่ 23 มีนคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้ในการปฏิบัติราชการสู่องค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยเจตจำนงสุจริต โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการบริหารราชการ และการปฏิบัติราชการ จึงขอประกาศแสดงเจตจำนงในการบริหารราชการด้วยความสุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบตามเจตจำนง โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama