มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดประชุมใหญ่มอบนโยบาย “หลักธรรมาภิบาล” แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย ฯ

วันที่ 10 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก ผลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมใหญ่ พร้อมมอบนโยบาย “หลักธรรมาภิบาล” แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญต่อการบริหารจัดการในการปรับปรุงระบบบริหาร ซึ่งจากเดิมเป็นส่วนราชการให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยให้ความสำคัญ ดังนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ทำให้เกิดการสอดรับกับแนวทางการปฏรูปการศึกษาของชาติ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยะประเทศที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัว ภายใต้หลักธรรมาภิบาลมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการวิชาชีพวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการตอบโจทย์ต่อสังคมที่เป็นหัวใจและหลักสำคัญในการขับเคลื่อนความเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมประเทศชาติและนานาชาติต่อไป

SHARE
Anupama