มนร. สร้างค่านิยมร่วมต่อต้านการทุจริต บริหารงานสู่องค์กรแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ ติดประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย

SHARE
Anupama