ประกาศสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


รายละเอียด

ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

สถานที่ปฎิบัติงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและมีประสบการณ์ด้านการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญาหรือเที่ยบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและมีประสบการณ์ด้านการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองไม่น้อยกว่า 4 ปี
 • ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • มีวิสัยทัศกว้างไกล
 • มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับฯ
 • มีความสนใจเอาใจใส่หลักการและปรัชญาการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
 • มีความเป็นนักวิชาการ ยอมรับในความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการในทุกสาขา
 • มีผลงานและประสบการณ์ในการบริหารงานโดยเฉพาะในด้านการศึกษา
 • มีลักษณะเป็นผู้นำ
 • สามารถบริหารงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
 • เป็นต้น

สนใจยื่นใบสมัครได้ที่

 • กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • ระหว่างพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
SHARE
Anupama