นายกสภาและอธิการบดี ร่วมพิธีเปิดห้องเรียนสาธิตมัธยมฯ ปีที่ 1 (SME) พัฒนานร.ด้าน วิทย์ คณิตฯ – อังกฤษ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมแถลงข่าว พร้อมรับฟังการแถลงการเปิดห้องเรียนสาธิต SME ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทศบาลเมืองนราธิวาส ณ ห้องเรียนสาธิต อาคารอุทยานการเรียนรู้ โดยการแถลงข่าวในครั้งนี้ มีท่านนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาส ผศ. ดร. จงรัก พลาศัย และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รศ. ดร. รสสุคนธ์ แสงมณี ร่วมแถลงประเด็นความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนการจัดการศึกษาห้องเรียน SME ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมพูดคุยด้านการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส

    SHARE