มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับชุมชนโคกเคียน จัดพิธีบังสุกุลอัฐิบรรพบุรุษ ชุมชนโคกเคียน ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 25 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี ประธานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับชุมชนโคกเคียน จัดพิธีบังสุกุลอัฐิบรรพบุรุษ ชุมชนโคกเคียน ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

    SHARE