เยาวชนแกนนำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

ศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดย กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมเป็นวิทยากร และวิทยากรกระบวนการ บูรณาการความรู้ด้านวิชาการ ทักษะการเป็นผู้นำ และการทำงานจิตอาสาภายใต้ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พร้อมศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้กว่า 800 คน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโครงการเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมที่ 2 “เยาวชนแกนนำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และปลูกฝังค่านิยมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชนแกนนำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ อีกทั้งเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ และทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของพสกนิกรทั่วหล้า ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ซึ่งเป็นต้นแบบของการทำความดี โดยคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของราษฎรเป็นสำคัญ

รุ่นที่ 1 วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 293 คน

รุ่นที่ 2 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566 จำนวน 168 คน

รุ่นที่ 3 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2566 จำนวน 168 คน

รุ่นที่ 4 วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 จำนวน 172 คน

ณ โรงแรมเซาท์เทอร์น แอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มเป้าหมายเป็นครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 801 คน

ซึ่งหลักสูตรและหัวข้อในการอบรม ได้แก่

– จิตอาสา 904 เราทำความดีด้วยหัวใจ

– สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในประเทศไทย

– โมเดลค่ายอาสาพัฒนาชุมชน

– การขยายผลจิตอาสาสู่สถานศึกษาเอกชน

– กิจกรรมถอดบทเรียน

– กิจกรรมลงพื้นที่ทำกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม เพื่อฝึกกระบวนการจริง โดยปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาในบริเวณแหล่งการเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์พระราชา รู้วิชาสร้างอาชีพ

    SHARE