มอบนโยบายและรับทราบแนวทางการพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ พลาศัย รองอธิการดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มอบนโยบายและรับทราบแนวทางการพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE