ตรวจอุปกรณ์และความพร้อมของ เครื่องบินรุ่น HS-PNU CASA212-100 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตรวจอุปกรณ์และความพร้อมของ เครื่องบินรุ่น HS-PNU CASA212-100 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน ซึ่งจะเปิดใช้ในปีการศึกษา 2566 นี้

    SHARE